Remittering till bedömningsteam

Remittering gällande utredning om misstänkt intellektuell funktionsnedsättning

Målgrupp är vuxna personer med misstanke om medfödd eller tidigt förvärvad intellektuell funktionsnedsättning eller misstanke om svag teoretisk begåvning. 

Exklusionskriterium

Bedömningen kommer att innefatta

Bedömning av kognitiv funktion genom tester samt observationer i aktivitet. Tester kommer att anpassas utifrån personens förutsättningar, till exempel språkkunskaper.

Remissen ska innehålla

 • Sammanställning av resultat från somatisk bedömning inklusive provtagning (Hb, blodstatus, blodsocker, blodfetter, levervärden, njurfunktion, TSH, B12, D-vit, folsyra, toxprover saliv).
 • Aktuell medicinlista.
 • Anamnes från barndom och skolgång.
 • Tidigare utredningar och resultat av dessa.
 • Pågående behandlings- och stödkontakter.
 • Behov av tolk och språk.

Det är viktigt att patienten förstår syftet med utredningen och ger sitt samtycke till att delta. Säkerställ att patienten kan ta sig till mottagningen innan remiss skickas. Utredningen är frivillig och besöken är kostnadsfria för patienten. Utredningen är kostnadsfri för remitterande enhet.

 


Remittering gällande bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

Borås och Göteborgs bedömningsteam har via statsbidrag fått möjlighet att även under år 2024 erbjuda fördjupade bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga.

Målgrupp för bedömningarna är personer som är motiverade och bedöms kunna återgå eller komma i arbete eller studier inom en rimlig tidsperiod. Bäst förutsättningar för att återgå i arbete finns tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Målgrupp

 • Personer i yrkesför ålder som är/riskerar att bli sjukskrivna
 • Personer som bedöms ha förutsättningar för att återgå eller komma i arbete eller studier
 • Personerna bör få hjälp med rehabkoordinering

Remissen ska innehålla

 • Tydlig frågeställning med fokus på arbetsåtergång/studier
 • Beskrivning av patientens psykiska, somatiska och/eller psykosociala problematik
 • Är patienten sjukskriven?
 • Har patienten en anställning?
 • Bedöms patienten kunna komma tillbaka till eller komma i arbete/studier?
 • Behov av tolk och vilket språk

Se rubrik checklista nedan för detaljerad information om vad remissen ska innehålla.

Det är viktigt att patienten informeras om syftet med utredningen innan remissen skickas och är motiverad att delta.

Utredningen är kostnadsfri för remitterande enhet och besöken är kostnadsfria för patienten.

Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamheten.

Checklista för remiss till Bedömningsteamen

Frågeställning avseende funktions- och aktivitetsförmåga och/eller rehabiliteringsbehov

Vad är syftet med remissen till Bedömningsteamet? Exempelvis tankar om fortsatt rehabilitering och planering av återgång i arbete?

Har patienten somatisk problematik?

Om JA, vad?
Tidigare utredningar och resultat av dessa. Pågående utredningar och rehabilitering/behandling. Finns avvikande provsvar? I så fall vad?

Har patienten psykisk ohälsa?

Om JA, vad?
Tidigare utredningar och resultat av dessa. Pågående utredningar och rehabilitering/behandling. Finns det misstanke om kognitiva och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD eller autism) eller annan bakomliggande psykiatrisk problematik?

Mediciner?

Vilka är förskrivna och vilka är aktuella?

Har patienten psykosocial problematik?

Om JA, vad?

Har patienten en anställning?

Om JA, som vad? Tjänstegrad?

Är patienten sjukskriven?

Om JA, hur länge, omfattning, orsak?
Om NEJ, hur försörjer sig patienten? A-kassa, försörjningsstöd, aktivitetsersättning, annat?

Tror sig patienten kunna komma tillbaka till arbete/studier efter rehabilitering?

Om JA, finns några tankar om ungefär när, inom 6 mån, 1 år?

Finns behov av tolk?


Om JA, vilket språk?


Remiss skickas till:
Borås Bedömningsteam
Lidaholmsgatan 3
503 38 Borås
Tel: 010-435 84 30
boras.bedomningsteam@vgregion.se
Verksamhetschef: Ingegerd Törnqvist
Tel: 0706-155826

Remiss skickas till:
Göteborg Bedömningsteam
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg
Tel: 031-747 94 90
goteborg.bedomningsteam@vgregion.se
Verksamhetschef: Sofia Wedham
Tel: 0700-825581