Fakturering

Fakturering ska göras månadsvis.


Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-stöd och vara i Excelformat. Fakturan och underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil.  Överenskommelsen ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Fakturering sker den siste i varje månad.

Hjälpmedel med funktionshyra
Vårdgivare faktureras av Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag hjälpmedlet levererats. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hämtorder registrerats i Websesam.

Köphjälpmedel och förbrukningsartiklar
Vårdgivare faktureras av Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Övrigt
Utförda tjänster, till exempel konsultation och akut leverans, faktureras på nästkommande faktura.

Beskrivning av prismodell och avgifter beskrivs i tillämpningsanvisningen för finansiell samverkan
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22