Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional kunskapsstyrning

Alla Sveriges regioner etablerar, med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL), ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Målet med förändringen är att vårdpersonalen ska få ett bättre stöd för behandlingar, att den patientupplevda kvaliteten ska höjas och att vården ska bli mer jämlik.

Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå och samtliga nivåer samspelar med varandra. Förändringen innebär att arbetet med kunskapsunderlag i större utsträckning än tidigare kommer att göras gemensamt på nationell nivå och ett större fokus kan läggas regionalt och lokalt på implementering och förbättringsarbete. I Västra sjukvårdsregionen (VGR och Region Halland) har 23 regionala programområden samt ett Primärvårdsråd bildats. Varje regionalt programområde ska under 2019 ha startat minst ett regionalt processteam som i sin tur kommer att speglas med ett lokalt processteam inom vårdverksamheten.

Aktuellt

Regionala programområdesdagar

Gemensamma arbetsmöten för den regionala kunskapsstyrningen hålls cirka sex gånger per år. En gång per termin bjuds hälso- och sjukvårdsdirektören, förvaltningsledningen, politiker från hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt andra personer av strategisk karaktär in till dessa heldagsmöten.

Kommande möten 2019:

26/9 Valand konferens, Göteborg

24/10 Lejonet, VGR Konferenscenter, Göteborg

12/12 Lagerbladet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regional modell för kunskapsstyrning

Västra sjukvårdsregionens modell för arbetet kallas för Modell för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling - ett lärande system. Modellen speglar det nationella systemet.

Läs mer nedan om modellens olika delkomponenter och hur de samspelar med varandra.

Regionala programområden och Primärvårdsrådet

Regionala processteam

Regionala stödfunktioner

Regional samordning

Regionala programområden och Primärvårdsrådet

De regionala programområdena och Primärvårdsrådet har i uppdrag att:

 • säkerställa att nationellt framtagna kunskapsunderlag tas omhand och genom det gemensamma lärandet omsätts till regionalt anpassade processer samt att lokal och regional kunskap och erfarenheter förmedlas till nationellt programområde
 • leda och styra de regionala processteamen för att säkerställa processernas patientupplevda och medicinska kvalitet samt effektivitet
 • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till Program- och prioriteringsrådet (Vårdkommittén)

Lista på Regionala programområden och råd

 

Uppdragsbeskrivning regionalt programområde

Västra sjukvårdsregionen har nationellt värdskap för fyra områden, dessa är:

Värdskapet innebär ett ansvar att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

Upp

Regionala processteam

De regionala processteamen har i uppdrag att:

 • vid behov skapa regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd samt genom gemensamt lärande överföra dessa till de lokala processteamen
 • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen och förmedla dessa till det regionala programområdet
 • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till det regionala programområdet

Alla processteam är kopplade till ett programområde eller Primärvårdsrådet. Information om processteamen kommer att finnas under respektive programområdes sida.

Uppdragsbeskrivning regionalt processteam

Upp

Regionala stödfunktioner

De regionala stödfunktionerna har i uppdrag att stödja de regionala programområdena, de regionala processteamen samt de lokala processteamen och Program- och prioriteringsrådet (Vårdkommittén). De har också i uppdrag att kontinuerligt utvärdera och förbättra stödet

De regionala stödfunktionerna utgår från Koncernkontoret och utgörs av följande delar:

 • Uppföljning och analys
 • Kunskapsstöd
 • Läkemedel/medicinteknik
 • Förbättring och utveckling
 • Forskning och Life Science
 • FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och digitalisering
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Patientsäkerhet

Upp

Regional samordning

Arbetet med införandet av systemet för kunskapsstyrning samordnas av RESAK - Regional samordning av kunskapsstyrning. Gruppen utgörs av deltagare från olika enheter och avdelningar på Koncernkontoret.

Kontaktuppgifter RESAK

Upp

Senast uppdaterad: 2019-09-10 13:50