Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergångsregler

Övergångsreglerna avser de rekonditioneringsbara hjälpmedel som finns i vårdgivarnas ägo och som Hjälpmedelscentralen ska överta ägandet av.

Kända hjälpmedel

Från 2017-05-01 övertar Hjälpmedelscentralen ägandeskapet för rekonditioneringsbara hjälpmedel där vårdgivaren kan överlämna kvalitetssäkrad och nödvändig information. Kvalitetssäkrade uppgifter om vilken patient som har hjälpmedlet, produktmodell, serienummer, aktuell kontaktperson hos vårdgivaren och uppgifter om senaste förebyggande underhåll (i förekommandefall) ska ingå.

Vårdgivarna ansvarar för att nödvändig information är korrekt införd i mall som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen ska 2017-02-01 få tillgång till dokumentationen för de då kända Hjälpmedlen. Vårdgivarna ansvarar för att den slutgiltiga informationen lämnas till Hjälpmedelscentralen 2017-04-14.

Dessa hjälpmedel benämns i övergångsreglerna som ”kända hjälpmedel”.

I ”kända hjälpmedel” inkluderas de hjälpmedel som finns i förråd förutsatt att nödvändig information om hjälpmedlet finns.

Inför övertag registrerar Hjälpmedelscentralen de kända hjälpmedlen i Sesam och de tilldelas fiktiva individnummer.

Funktionshyra debiteras från 2017-05-01.

Betalningsansvaret för kommande hyresdebitering följer Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen ersätter vårdgivare för produkter som bedöms funktionsdugliga. Dessa ersätts med hjälpmedlets restvärde. Ersättningsbeloppet följer gällande avskrivningsregler. Är inte inköpsdatum känt utgår en ersättning med 20 % av gällande inköpspris för hjälpmedlet.

För hjälpmedel med krav på förebyggande underhåll sker detta enligt leverantörens anvisningar utifrån senast kända datum för förebyggande underhåll.

Första gången fiktivt individmärkt hjälpmedel hanteras av Hjälpmedelscentralens personal görs det enligt fastställd rutin vilket innebär att individmärkning görs om kraven uppfylls.

”Hjälpmedel där information saknas”

Hjälpmedel som saknar någon del av den nödvändiga informationen kvarstår i vårdgivarens ägo till dess att hjälpmedlet inkommer till Hjälpmedelscentralen för bedömning om ägarbyte eller skrotning.

Skrotas ett hjälpmedel utgår ingen ersättning till vårdgivaren.

Görs ägarbyte till Hjälpmedelscentralen individmärks hjälpmedlet och vårdgivaren ersätts för hjälpmedlet enligt samma modell som för ”kända hjälpmedel”.

Hjälpmedel som saknar information om ägare tillfaller Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedel som lämnas till Hjälpmedelscentralen ska vara tydligt uppmärkt med avsedd blankett från Hjälpmedelscentralen.

Tillämpningsanvisning för övergångsregler, Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling gäller tom 2019-12-31, därefter utgår ingen restvärdesersättning.

Hantering av infusionspumpar för läkemedel och parenteral nutrition (2018-02-15)

Hantering av befintliga infusionspumpar

Infusionspumpar som vårdgivare äger
Initialt ska vårdgivaren inventera sina befintliga infusionspumpar som används för behandling i hemmet eller i patientens närmiljö (se rubrik Kända hjälpmedel ovan).

Inventeringen av infusionspumpar ska vara slutförd 2018-04-13

Hjälpmedelscentralen tar över ägandeskapet för de infusionspumpar som finns upphandlade inom Västra Götalandsregionen samt de mest frekvent förskrivna infusionspumparna i Västra Götalandsregionen, om de bedöms kunna återanvändas. All nyförskrivning och beställning i webSESAM sker med upphandlat sortiment. Övriga infusionspumpar som Hjälpmedelscentralen tar över ägandeskapet för (det vill säga de mest frekvent förskrivna infusionspumparna i Västra Götalandsregionen) används enbart som utbytespump vid förebyggande och avhjälpande underhåll.

När Hjälpmedelscentralen tar över ägandeskapet ersätts vårdgivaren med restvärdet av infusionspumpen enligt tidigare beskriven hantering. Detta sker 2018-05-01 för de infusionspumpar som inventerats.

Pumpar som förskrivits via hjälpmedelskort
När infusionspump förskrivits via hjälpmedelskort så hanteras detta praktiskt som att patienten själv äger erhållen infusionspump.

När patienten hör av sig till vårdgivare för till exempel behov av underhåll så beställer vårdgivare/förskrivande enhet ny infusionspump via webSESAM.

Om patienten kontaktar Hjälpmedelscentralen så ska patienten hänvisas till vårdgivare/förskrivande enhet så att de kan beställa ny infusionspump via webSESAM.

Vårdgivaren returnerar patientens tidigare infusionspump till Hjälpmedelscentralen via manuell hämtorder.

Finansiering av Hjälpmedelscentralens utökade verksamhet

Finansieringen av kostnader för Hjälpmedelscentralens utökade verksamhet sker enligt självkostnadsprincipen och regleras varje månad via omställningshyra.
Omställningshyran regleras mot Hjälpmedelscentralens totala hyresintäkter, för ovanstående hjälpmedels funktionshyra, från de verksamheter som går över i den regionala försörjningen.

Regleringen sker löpande dock längst till och med 2019-12-31.  

 

Senast uppdaterad: 2019-02-18 11:19