Samarbete och styrning

Koncernstab Hälso – och sjukvård, enheten Läkemedel och hjälpmedel, ansvarar för att det finns en ledningsstruktur och beredningsgrupp där berörda vårdgivare och Hjälpmedelscentralen är representerade för att gemensamt kunna styra, följa upp och utveckla försörjningen.

Utvecklingsarbetet inom Överenskommelsen ska ske i nära samverkan med Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.

I tillämpningsanvisningen beskrivs uppdrag/ uppgifter, arbetsformer och representation för

Ledningsråd för hjälpmedel vid medicinsk behandling

Uppdraget omfattar strategisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling. Ledningsrådet är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom området hjälpmedel vid medicinsk behandling. Ledningsrådet fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupp och samordningsfunktion.

Ordförande är enhetschef på enheten Läkemedel och hjälpmedel, koncernstab Hälso- och sjukvård. Vice ordförande utses av Ledningsrådet.

Representanterna i Ledningsrådet ska ha mandat att fastställa rekommendationer för vårdgivarna samt bereda frågor till Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Uppdrag

 • Hantera och prioritera frågeställningar utifrån området hjälpmedel vid medicinsk behandling.
 • Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp Överenskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicisnk behandling.

 • Besluta om lämplig sortimentsbredd och sortimentsdjup för hjälpmedel vid medicinsk behandling
 • Utifrån hjälpmedel vid medicinsk behandling ta ställning till beredningsgruppens förslag till förändring gällande Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Önskad förändring kommuniceras tillberedningsgrupp Handbok och sortiment inom samarbetsorganisationen.
 • Ge uppdrag till beredningsgrupp. Vid behov skapa särskilda arbetsgrupper för tillfällig beredning.
 • Samverka med ledningsrådet för hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.
 • Omvärldsbevakning inom området.

Arbetsformer

Ledningsrådet möts sex gånger per år. Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov. Ledningsrådet för mötesanteckningar, Samordningsfunktionen deltar som sekreterare.

Dagordning med tydliga beslutspunkter skickas ut 14 dagar innan möte. Om representant inte kan närvara finns möjlighet att skicka förvaltningens ståndpunkt kring beslutspunkt till Ordförande.

Beredning av ärenden till Ledningsrådet görs av beredningsgrupp och/eller Samordningsfunktionen.

Representantfördelning

 
Nuvarande representaner med kontaktuppgifter

Mötestider

Beredningsgrupp hjälpmedel vid medicinsk behandling

Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet. Beredningsgruppens uppdrag är att bereda och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet.

Ordförande är Samordningsfunktionen för hjälpmedel vid medicinsk behandling, anställd på enheten Läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård.

Representanterna i Beredningsgruppen ska ha mandat att företräda sin förvaltning. 

Uppdrag

 • Bereda frågor gällande uppföljning och utveckling inom Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedelvid medicinsk behandling
 • Bereda strategiskt ekonomiska frågor samt prioriteringar
 • Ansvara för sortimentsarbete i samverkan med Hjälpmedelscentralen.
 • Utifrån hjälpmedel vid medicinsk behandling identifiera behov och ta fram förslag på förändringar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
 • Samverka med aktuell beredningsgrupp inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedelför att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.
 • Samarbeta kring IT systemfrågor med beredningsgrupp IT-stöd som finns inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen
 • Följa och bidra till utveckling inom området
 • Involvera fler vårdgivare, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Arbetsformer

Beredningsgruppen möts utifrån behov, sex till åtta gånger/år. Mötesanteckningar ska föras och rapportering görs till Ledningsrådet. Rekommendationer och beslutsunderlag dokumenteras för beslut i Ledningsråd.

Representantfördelning

Nuvarande representaner med kontaktuppgifter

Mötestider

Samordningsfunktion

Regionutvecklarens uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av vårdgivarna genom Ledningsrådet. Samordningsfunktionen organiseras inom Enheten Läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård.

Uppgifter

 • Samordna agenda och vara sekreterare vid ledningsråd
 • Rapportera till Ledningsråd från beredningsgrupperna
 • Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning till Ledningsrådet
 • Samordna och planera beredningsgruppens arbete som ordförande
 • Samverka med samordningsfunktion inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.
 • Samordna verksamhetsbehov av IT-stöd för produkterna inom Övereskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandlingi samarbete med funktionskoordinator för IT-stöd
 • Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till ledningsråd och vårdgivare.
 • Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, samarbetsorganisationen för hjälpmedel, Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter, brukarorganisationer, sektorsråd och terapigrupper
 • Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor
 • Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen
 • Vara innehållsansvarig och publiceringsansvarig för webbplats
 • Informera om övergripande frågor på webbplats och nyhetsbrev. Vid behov upprätta kommunikationsplan
 • Vid behov ta fram och distribuera skriftlig information till aktuella vårdgivare som berörs av Övereskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26