Samarbete och styrning

Koncernstab Hälso – och sjukvård, enheten Läkemedel och hjälpmedel, ansvarar för att det finns en ledningsstruktur och beredningsgrupp där berörda vårdgivare och Hjälpmedelscentralen är representerade för att gemensamt kunna styra, följa upp och utveckla försörjningen.

Utvecklingsarbetet inom Överenskommelsen ska ske i nära samverkan med Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.

I tillämpningsanvisningen beskrivs uppdrag/uppgifter, arbetsformer och representation för

Politisk samarbetsorganisation

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO, som leder och utvecklar samverkan inom bland annat hjälpmedelsområdet i Västra Götaland, på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor.

För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Politisk beredningsgrupp

För samråd och samverkan om försörjningen av medicintekniska produkter finns en politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen, som utgör ett avtalsbundet samråd, arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO.

Uppdragsbeskrivning

 • Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området
 • Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system
 • Ta ställning till principiella ekonomifrågor
 • Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp
 • Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende MTP

Sammansättning

Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt en representant från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två ledamöter utses från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, en ledamot från ägarutskottet, en ledamot från hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en ledamot från servicenämnden.

Arbetsformer

Ordförandeskapet i beredningsgruppen ska innehas av kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse vice ordförande.

Beredning av ärenden till beredningsgruppens sammanträden görs av ordförande respektive vice ordförande i ledningsrådet, tillsammans med administrativt stöd från samarbetsorganisationen.

Beredningsgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet. Minnesanteckningarna ska godkännas av ordföranden och en ledamot från den andra parten. Ett administrativt stöd i form av sekreterare utses från samarbetsorganisationen.

Alla beslut i den politiska beredningsgruppen ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras.

Mötesfrekvens

Beredningsgruppen ska ha sammanträde minst fyra gånger varje år. Ordföranden kan kalla till ytterligare sammanträde när behov finns.

Kommunikation

Deltagarna i beredningsgruppen ansvarar för information till sina respektive huvudmän om gruppens arbete. Västra Götalandsregionen och respektive kommun har var för sig ansvaret för den interna informationen om aktuella samverkanslösningar.

Uppföljning

Arbetet i beredningsgruppen ska årligen följas upp genom rapport till det politiska samrådsorganet (SRO).

Tjänstemännens samarbetsorganisation 

Ledningsråd Medicintekniska produkter, LR MTP

Uppdrag

Uppdraget utgår från huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar och är att

 • på uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder expertkompetens, regelverk, sortiment samt försörjning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland
 • vara en rådgivande expertfunktion i medicintekniska frågor. Ledningsrådets arbete ska bidra till att det är enkelt och tryggt att vara patient/brukare, enkelt att stödja patienten/brukaren, på ett patientsäkert sätt samt säkerställa en jämlik och hälsoekonomisk användning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.

Ansvar

 • bevaka, värdera och bidra till nationella och regionala kunskapsunderlag
 • vara uppdaterad på trender och nyheter inom det medicintekniska området
 • hantera principella och strategiska frågor regelverk, sortiment och försörjning
 • säkerställa kravställning och behovsanalys inför upphandling samt följa upp upphandlingar
 • ta fram underlag gällande reglering i regelverk och försörjning för nya produkter och produktområden
 • säkerställa att in- och utfasning av nya medicintekniska produkter sker på ett koordinerat sätt
 • verka för fungerande IT-stöd
 • säkerställa att berörda nås av relevant och tydlig information och att kommunikation sker på ett strukturerat sätt
 • tolka, utveckla och följa upp aktuella avtal och överenskommelser mellan parterna, verka för en god följsamhet samt hantera och prioritera utvecklingsfrågor
 • ge och följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets beredningsorganisation
 • utse ordförande i permanenta och tillfälliga beredningsgrupper

Mandat

Hantera verkställighet inom befintliga avtal och överenskommelser inom ledningsrådets verksamhetsområde.

Sammansättning av ledamöter

Ledningsrådet för medicintekniska produkter ska bestå av deltagare som representerar både VGR och VGK. Totalt ska det vara 12 deltagare varav 1 ordförande, 1 vice ordförande samt 10 ledamöter.

Ansvaret för ordförandeskap samt vice ordförande alternerar vartannat år mellan VGR och VGK.

De 5 ledamöterna från kommunerna i Västra Götaland bemannas av Kommunalförbunden samt Göteborgs stad.

De 5 ledamöterna från VGR är representanter från sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård.

Representant från distributör/-er deltar vid överenskomna punkter vid varje möte.
Representant från samordnare/vårdutvecklare deltar som sekreterare samt föredragande för sina punkter.

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla deltagare:

 • Kunskap om Hälso- och sjukvårdsprocessen och aktuellt regelverk
 • Intresse för flera medicintekniska produktgrupper
 • Erfarenhet av verksamhetsansvar med förståelse för ekonomiska och verksamhetskonsekvenser av olika beslut
 • Strategisk förmåga
 • Erfarenhet av vårdsamverkan inom ledningsrådets verksamhetsområde
 • Vilja verka för en utveckling av hela verksamhetsområdet

Meriterande:

 • God insyn i den organisation man representerar
 • Kunskap om nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information
 • Kunskap om den politiska processen

Kompetens hos en eller flera personer i ledningsrådet:

 • Kunskap om socialtjänst
 • Kunskap om kommunal hälso- och sjukvård
 • Inköpskompetens, förståelse för inköpsprocessen för medicintekniska produkter i vardagsmiljö och kunna vara brygga mellan inköp och denna organisation
 • Medicinsk kompetens

Nomineringsprocess 

Ordförande samt vice ordförande:

 • 1 kommunrepresentant som utses av VästKom
 • 1 VGR-representant som utses av Hälso- och sjukvårdsdirektören

Ledamöter:

 • Respektive kommunalförbund samt Göteborgs Stad nominerar sina ledamöter som utses av VästKom
 • Program- och prioriteringsrådet (PPR) nominerar ledamöterna från VGR och Hälso- och sjukvårdsdirektören förordnar
 • Primör utser representant från privata vårdgivare

Arbetsformer

 • Ordförande och vice ordförande utgör presidium och ansvarar för att stödja      samordningsfunktionen i det operativa arbetet.
 • Ledningsrådet för medicintekniska produkter sammanträder minst sex gånger per år.
 • Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.
 • Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
 • Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform.

Kommunikation

Ansvaret för information ligger på ledningsrådets beredningsorganisation.

Ledningsrådets representanter

Beredningsgrupp hjälpmedel vid medicinsk behandling

Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet. Beredningsgruppens uppdrag är att bereda och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet.

Ordförande är Samordningsfunktionen för hjälpmedel vid medicinsk behandling, anställd på enheten Läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård.

Representanterna i Beredningsgruppen ska ha mandat att företräda sin förvaltning. 

Uppdrag

 • Bereda frågor gällande uppföljning och utveckling inom Överenskommelse för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedelvid medicinsk behandling
 • Bereda strategiskt ekonomiska frågor samt prioriteringar
 • Ansvara för sortimentsarbete i samverkan med Hjälpmedelscentralen.
 • Utifrån hjälpmedel vid medicinsk behandling identifiera behov och ta fram förslag på förändringar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
 • Samverka med aktuell beredningsgrupp inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.
 • Samarbeta kring IT systemfrågor med beredningsgrupp IT-stöd som finns inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen
 • Följa och bidra till utveckling inom området
 • Involvera fler vårdgivare, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Arbetsformer

Beredningsgruppen möts utifrån behov, sex till åtta gånger/år. Mötesanteckningar ska föras och rapportering görs till Ledningsrådet. Rekommendationer och beslutsunderlag dokumenteras för beslut i Ledningsråd.

Representantfördelning

Nuvarande representanter med kontaktuppgifter

Mötestider

Samordningsfunktion

Regionutvecklarens uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på uppdrag av vårdgivarna genom Ledningsrådet. Samordningsfunktionen organiseras inom Enheten Läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård.

Uppgifter

 • Samordna agenda och vara sekreterare vid ledningsråd
 • Rapportera till Ledningsråd från beredningsgrupperna
 • Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning till Ledningsrådet
 • Samordna och planera beredningsgruppens arbete som ordförande
 • Samverka med samordningsfunktion inom Samarbetsorganisationen för personligt förskrivna hjälpmedel för att Samarbetsavtalet och Överenskommelsen innehållsmässigt i möjligaste mån ska fortsätta att harmoniera.
 • Samordna verksamhetsbehov av IT-stöd för produkterna inom Överenskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i samarbete med funktionskoordinator för IT-stöd
 • Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till ledningsråd och vårdgivare.
 • Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, samarbetsorganisationen för hjälpmedel, Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter, brukarorganisationer, sektorsråd och terapigrupper
 • Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor
 • Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen
 • Vara innehållsansvarig och publiceringsansvarig för webbplats
 • Informera om övergripande frågor på webbplats och nyhetsbrev. Vid behov upprätta kommunikationsplan
 • Vid behov ta fram och distribuera skriftlig information till aktuella vårdgivare som berörs av Överenskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling.

 

Senast uppdaterad: 2019-03-01 08:52