Sent avbokat besök

Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid. Patienten ska betala en avgift motsvarande avgiften för besöket/åtgärden, dock högst 300 kr.

En avgift på 100 kr tas ut vid avgiftsfria vaccinationer och för vaccination av barn.

När krav finns på att lämna återbud till gruppbesök ska avgift tas ut på 100 kr.

För barn och ungdomar upp till och med 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. Till exempel med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han eller hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

Avgiftsbefrielse

Patient eller vårdnadshavare kan i vissa fall slippa betala om det finns godtagbara skäl. Det är chefen på respektive mottagning som kan fatta beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Avgift ska inte tas ut om kallelse skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Exempel på sådan är kallelse till mammografiscreening, cellprovskontroll, aortascreening och hälsoundersökning för asylsökande.

Avgift ska inte heller tas ut om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om, t.ex. patienter på ungdomsmottagningar med flera grupper där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid sent avbokat besök kan i stället ges vid nästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.

Övrigt

Vid tidbokning ska patienten informeras om att avgift kommer tas ut om patienten uteblir från avtalad tid utan att ha lämnat återbud och att återbud till bokat besök senast ska lämnas 24 timmar innan avtalad tid.

Information om avgiften ska finnas genom anslag vid mottagning eller reception.