Allmänt om patientavgifter

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har till uppgift att bland annat föreslå belopp och regler för patientavgifter som avser sjukvård och för avgifter avseende hälsovård inklusive intyg. Regionfullmäktige beslutar i dessa ärenden.

Förutom avgifter som VGR beslutar om fastställer även staten vissa avgifter.

Patientavgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige. De gäller både inomläns- och utomlänspatienter. Avgifterna gäller också för personer som har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004.

Inom Västra Götalandsregionen ska en enhetlig tillämpning föreligga avseende patientavgifter. Utsedda kontaktpersoner medverkar till att tolkning av regelverket och information om patientavgifter sprids till berörda mottagningar och enheter. 

Regelverket ska tillämpas för öppen och sluten vård inom offentlig vård och för privata vårdgivare med vårdavtal eller för vårdgivare med ersättning enligt lag.

Patientavgiftens storlek

Vilken patientavgift som ska tas ut är beroende av flera faktorer. Grundläggande är om besöket avser vård på grund av sjukdom eller hälsovård.

Vid vård på grund av sjukdom betalar patienten endast en del av vårdkostnaden i form av en patientavgift. I de fall vården inte är subventionerad av VGR ska patienten eller annan betalningsansvarig betala självkostnaden för vården. Vilken självkostnad som gäller vid olika vårdtillfällen beräknas på samma sätt inom regionens område. Självkostnaden kan ändå skilja sig mellan vårdgivarna på grund av att vårdgivarna har olika kostnader för vården.

När en patient betalar patientavgift eller får en faktura ska information ges om regler för högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård samt frikort.

Information/anslag

Vid varje mottagning som tar ut patientavgifter ska det finnas information om avgifterna. Dessutom ska information finnas om att avgift tas ut vid uteblivet besök och att återbetalning av avgift kan ske då patienten har fått vänta mer än 30 minuter efter utsatt tid. Detta gäller både sjukvård och hälsovård.

Betalning

En patient ska i första hand betala sitt besök med betalkort. Om det inte är möjligt kan faktura utfärdas. Ingen faktureringsavgift ska tas ut. I sista hand ska patienten betala kontant.

Observera att vid hälsovård, intyg och vaccinationer ska betalning ske vid besöket med betalkort eller kontant.

Västra Götalandsregionen har ett lagstadgat ansvar att ge vård på grund av sjukdom, oavsett om patienten betalar vid besöket eller inte. Det innebär att en patient inte kan nekas vård, vare sig för akuta eller planerade besök.

Patienten har rätt att betala sin avgift vid besöket. Mottagningar som inte kan ta emot betalning kontant eller med kort ska hänvisa patienten till en närbelägen kassa eller centralkassa.

Sjukvård - hälsovård

För att rätt patientavgift/avgift ska tas ut är det nödvändigt att fastställa om en patient söker utifrån sjukvård eller om det handlar om hälsovård. Om en person som tror sig vara sjuk söker läkare, ska sjukdom anses ha föranlett besöket även om läkare inte kan konstatera någon sjukdom. Patientavgift för sjukvård ska tas ut för besöket.

Begreppet hälsovård kan omfatta till exempel hälsoundersökningar, intyg, vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder.

Det är viktigt att termer och begrepp ges lika betydelse. I länkarna nedan definieras termer och begrepp som ofta dyker upp i avgiftssammanhang.

Socialstyrelsens termbank

Regional termförteckning