Vaccination avgiftsfria

Avgiftsfria vaccinationer för barn

 • Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.
 • Om vårdnadshavare vill få barnet vaccinerat mot Hepatit B ska detta erbjudas. Vaccin mot Hepatit B kan ingå i ett kombinationsvaccin. Om inte, ska vårdnadshavare betala vaccinpris exklusive omkostnadsbeloppet.
 • Vaccinationer av barn som tillhör riskgrupp avseende tuberkulos och Hepatit B är avgiftsfria.
 • Barn upp till 18 år som inte har vaccinerats i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet ska erbjudas vaccination avgiftsfritt.

Avgiftsfri pneumokockvaccination enligt nationellt vaccinationsprogram

Vaccination ska ges avgiftsfritt till medicinska riskgrupper, 2 år och äldre samt 75-åringar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För 75-åringar gäller att vaccination mot pneumokocker ska erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Det innebär att personer födda 1947 erbjuds vaccination 2022, födda 1948 erbjuds vaccination 2023 osv.

Se även Av regionen beslutade avgiftsfria vaccinationer nedan.

Av regionen beslutade avgiftsfria vaccinationer

 • Förebyggande läkarordinerad behandling ges utan kostnad till närmast berörda för personer som insjuknat i hepatit A respektive meningokockinfektion.
 • Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund inom mödrahälsovården.
 • Vaccination mot röda hund av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen.
 • Vaccination mot kikhosta av gravida vid varje graviditet oavsett tidigare vaccination. Syftet är att skydda spädbarnet.
 • Vaccination mot hepatit B för intravenösa narkotikamissbrukare, män som har sex med män, sexualpartner till påvisade kroniska smittbärare av hepatit B-virus samt hushållskontakter med HBsAg-positiva personer, nyfödda barn till mödrar som har hepatit B-virusinfektion, dialys- och transplantationspatienter samt patienter med blödarsjuka.
 • Vid profylax mot hepatit B på grund av sticktillbud.
 • Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri/stelkramp, Haemophilus influenzae typ b samt mässling/påssjuka/röda hund.
 • Vaccination mot säsongsinfluensa som ges till person som tillhör riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
 • Personer 76 år och äldre som inte ingår i någon medicinsk riskgrupp ska få pneumokockvaccination och revaccination avgiftsfritt.
 • Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, kan få upp till två doser MPR-vaccination. De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända.
 • Personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta, kan få grunddos och två påfyllnadsdoser. De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända.