Sent avbokat besök

Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid.

  • Avgiften gäller planerade besök/undersökningar.
  • Avgiften motsvarar den ordinarie besöksavgift som patienten skulle ha betalat. Observera att nedsatt avgift vid remissbesök inte gäller.
  • För besök/undersökningar som är avgiftsfria ska en avgift tas ut på 100 kr.

  • För besök/undersökningar som har en lägre patientavgift än 100 kr ska en avgift tas ut på 100 kr.

  • Avgiften för sent avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
  • Avgiften ska tas ut för asylsökande och de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Avgiften ska tas ut även för barn och ungdomar till och med 19 år samt för personer fyllda 85 år.
  • Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
  • Frikort gäller inte som betalning för sent återbud.

För barn och ungdomar upp till och med 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. Till exempel med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

Avgiftsbefrielse

Patient eller vårdnadshavare kan i vissa fall slippa betala om det finns godtagbara skäl. Det är chefen på respektive mottagning som kan fatta beslut. Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Avgift ska inte tas ut om kallelse skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Exempel på sådan är kallelse till mammografiscreening, cellprovskontroll, aortascreening och hälsoundersökning för asylsökande.

Avgift ska inte heller tas ut om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om, t.ex. patienter på ungdomsmottagningar med flera grupper där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura. Möjligheten att ta ut avgift vid sent avbokat besök kan i stället ges vid nästa besökstillfälle. I enstaka fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.

Övrigt

Avgift ska tas ut om kallelsen skett efter överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Det gäller inte bara kallelse, som är ett resultat av direkt kontakt mellan vårdgivaren och patienten, utan också kallelse från en läkare efter remiss från en annan läkare.

Vid tidbokning, antingen via tidsbeställning eller skriftlig kallelse, ska patienten informeras om avgift kommer att tas ut om patienten uteblir från avtalad tid utan att ha lämnat återbud och att återbud till bokat besök senast ska lämnas 24 timmar innan avtalad tid.

Information om avgiften ska finnas genom anslag vid mottagning eller reception