Nordirland

Rätt till vård efter Brexit

Personer bosatta i valt land

Alla EHIC (European health insurance card/sjukförsäkringskort) utfärdade av brittisk myndighet ska accepteras så länge de är giltiga. Det innebär att en person, utöver de sjukförsäkringskort som redogörs för nedan, kan uppvisa ett EHIC med EU-logga.

Utträdesavtalet från 2019

Utträdesavtalet från 2019 ger vissa personer försäkrade i Storbritannien och Nordirland rätt till vård i EU-/EES-länderna och Schweiz enligt villkoren i förordning 883/2004, under förutsättning att giltigt EHIC (sjukförsäkringskort) eller provisoriskt intyg om innehav av sådant kort uppvisas.

Brittisk myndighet utfärdar sedan hösten 2020 två olika EHIC, som ger rätt till nödvändig vård.

  • UK EHIC som bara gäller i det land där personen, till exempel student, vistades vid årsskiftet 2020/21. På kortet som endast gäller i Sverige ska landskod SE framgå under Personal identification Number. Om annan landskod (till exempel FR, DE, DK, NO, FI med mera) framgår är kortet inte giltigt i Sverige.
imagel13g9.png
  • UK EHIC som gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz (pensionär eller gränsarbetare och deras familjemedlemmar). På kortet ska kod CRA framgå under Personal identification Number.
imagegxx.png

 

Ovanstående grupper kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2.

Patienterna betalar samma vårdavgift som bosatta inom vårdregionen och regionen fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader på samma sätt som vid vård enligt EU-förordning 883/2004.

Handels- och samarbetsavtal jämte protokoll om samordning beträffande social trygghet

Den 24 december 2020 träffade EU-kommissionen och Storbritannien och Nordirland ett handels- och samarbetsavtal jämte protokoll om samordning beträffande social trygghet, som provisoriskt träder i kraft den 1 januari 2021. Detta avtal ger rätt till vård även framöver på villkor liknande förordning 883/2004.

Från och med januari 2021 kommer ett nytt sjukförsäkringskort (GHIC) att utfärdas för personer bosatta i Storbritannien och Nordirland, som ger rätt till nödvändig vård i alla EU-länder. Kortet finns också utan flagga i högra hörnet.

sjukförsäkringskort (GHIC)

Dessutom innebär avtalet att europeiska sjukförsäkringskort utfärdade av Storbritannien och Nordirland och andra intyg (intyg S1 om bosättning i annat land och intyg S2 om förhandstillstånd för planerad vård) utfärdade av Storbritannien och Nordirland eller EU/EES-land, förblir giltiga under en övergångsperiod vars slutdatum ännu inte är fastställt.

Utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland

Flertalet utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland omfattas från och med den 1 januari 2021 av antingen utträdesavtalets eller handels- och samarbetsavtalets regler beträffande rätt till vård, mot uppvisande av gängse europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC), de ny särskilda europeiska sjukförsäkringskort (UK EHIC och GHIC), som brittiska myndigheter har börjat utfärda eller provisoriskt intyg om EHIC.

De kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2. Utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland, som har ett svenskt S1-intyg registrerat, kan få vård mot uppvisande av Försäkringskassans intyg FK 5163.

Bilaterala protokollet om medicinsk vård från 1987

Om inget av ovanstående avtal mellan EU och Storbritannien och Nordirland är tillämpliga, har Försäkringskassan gjort bedömningen att det bilaterala protokollet om medicinsk vård från 1987 mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland från och med den 1 januari 2021 är tillämpligt gentemot hela Storbritannien och Nordirland.

Protokollet om medicinsk vård innebär att en person bosatt i Storbritannien och Nordirland under tillfällig vistelse i Sverige har rätt till medicinsk vård inklusive läkemedel, som av kliniska skäl anses omedelbart nödvändig. Vård som kan vänta tills personen har återvänt till Storbritannien eller Nordirland ska inte ges. Bedömningen ska göras utifrån längden på den tillfälliga vistelsen i Sverige.

Patienten betalar samma vårdavgift som bosatta inom den region där vården söks. Vårdregionen fakturerar Försäkringskassan (NAVV Visby) för den resterande vårdkostnaden. Ersättning lämnas mot en specificerad vårdräkning tillsammans med en kopia av patientens ID-handlingar (pass eller försäkringsintyg), som styrker bosättning i Storbritannien eller Nordirland. Vård kan ges mot uppvisande av brittiskt pass, så länge det inte framkommer något av personens pass eller av personens uppgifter i övrigt att vederbörande är bosatt utanför Storbritannien eller Nordirland. Räkningen ska baseras på priserna enligt gällande riksavtal för utomlänsvård.

För planerad vård gäller att en person bosatt i Storbritannien och Nordirland själv betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

För akut tandvård gäller att patienten betalar samma vårdavgift som bosatta inom regionen. I de fall det rör tandvård för en person som är äldre än 23 år och som ryms inom det statliga tandvårdsstödet, fakturerar vårdregionen Försäkringskassan genom inrapportering av hela vårdkostnaden i Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Patienten betalar den del som Försäkringskassan inte ersätter. För barn och unga som inte har fyllt 24 år lämnas ersättning mot en specificerad vårdräkning som skickas till NAVV Visby. I samband med inrapporteringen bifogas en kopia av patientens ID-handlingar (pass eller försäkringsintyg) som styrker bosättning i Storbritannien eller Nordirland. För planerad tandvård betalar patienten själv hela vårdkostnaden.