Vuxenpsykiatrisk sluten- och öppen vård

Förekomst av övervikt och fetma ökar vid flera olika psykiska sjukdomar och många av de läkemedel som används vid behandling av dessa kan ge viktökning som biverkan.

Viktuppgång är en riskfaktor, och övervikt/fetma är betydligt vanligare bland personer med långvarig psykiatrisk ohälsa (exempelvis bipolär, schizofreni, depression- och ångestsyndrom). Dessa patienter har oftare ohälsosamma levnadsvanor inbegripande rökning, sämre matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Även en betydande andel av patienter med bulimia nervosa och hetsätningsstörning lider samtidigt av fetma eller övervikt. Fetma (BMI ≥ 30) är också en betydande orsak till somatisk översjuklighet (metabola syndrom) och förkortad medellivslängd. Många av patienterna har dessutom kognitiva svårigheter, vilket gör att de har svårt att ta till sig information och fullfölja behandlingsplaner. Många läkemedel har också indirekt påverkan på vikten genom att bidra till ökad aptit.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen)

Regional medicinsk riktlinje - Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa

Regional medicinsk riktlinje - Ätstörningar

Regional medicinsk riktlinje - Sjukdomsförebyggande åtgärder vid ohälsosamma matvanor

Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel, Fysisk aktivitet

Regional medicinsk riktlinje - Fetma och övervikt - behandling i primärvården

Åtgärd

  • förebygga och motverka psykofarmakainducerad fetma
  • nå patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa med hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • identifiera riskfaktorer för typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa

Samarbets- och samverkanspartner

Primärvård och kommuner.

Remittera till behandling

Stöd för förändring av levnadsvanor ska patienten erbjudas inom specialistpsykiatrin. Vid behov av somatisk vård remitteras patienten till berörd somatisk instans.

Remissinstans

Primärvård initialt, och i vissa fall internmedicin.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Regionutvecklare
Medicinsk rådgivare