Tandvård

En helhetssyn på hälsa med fokus på levnadsvanor uppmuntras för att uppnå både en hälsosam vikt och god munhälsa. För att uppnå vår vision 'Frisk i munnen hela livet' är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet centralt. En del av vår ambition är att också bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland. Drygt 90 procent av alla barn och unga och cirka hälften av den vuxna befolkningen besöker oss regelbundet.

Åtgärder

  • Främja sunda matvanor för alla.
  • Hälsosamtal om levnadsvanor i samband med undersökning. Syftet är stärka tilltron den egna förmågan att påverka dessa för individen och dess anhöriga. Utifrån perspektivet övervikt och fetma blir tandvården viktig här i det att man kan använda ”ingången” munhälsa för att tala matvanors betydelse för hälsa i allmänhet.
  • Samverkan på arenor som för att förmedla ett gemensamt hälsobudskap och stärka hälsosamma levnadsvanor.
  • Medverkan i olika projekt, bland annat med tobaks- och drogprevention samt viktproblematik.
  • Riktade insatser till olika åldrar och grupper. Här ingår även insatser till olika grupper inom den uppsökande tandvården, till exempel individer som omfattas av LSS.
  • Utbildningar och föreläsningar för att sprida kunskap till bland andra vårdpersonal, föreningar och organisationer.
  • Centrum för äldretandvård (CÄT) arbetar specifikt med att sprida information samt utbilda vård- och omsorgspersonal, pensionärsorganisationer och anhörigföreningar med flera för att ge stöd till bättre munhälsa och allmänhälsa hos de äldre.

Material

Pärmen Det dolda sockret är ett material om sockerinnehållet i våra vanligaste matvaror och visar mängden socker räknat i antal sockerbitar. Materialet kan användas på många olika sätt vid samtal om hälsosamma matvanor.

Det dolda sockret

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Katharina Wretlind

Folkhälsostrateg, övertandläkare och docent i cariologi

E-post: katharina.wretlind@vgregion.se

Tel:  0700 92 50 48