Material och länkar

Broschyrer och foldrar

Balansfoldern

FaR - fysisk aktivitet på recept

MI-stickor:

Beställningsbara broschyrer och foldrar

Behandling vid övervikt och fetma – en praktisk handbok, DRFs (Dietisternas Riksförbund) referensgrupp obesitas. Beställes via ingrid.larsson@medfak.gu.se

Det dolda sockret är ett bildmaterial framställt av Folktandvården i Alingsås, finns som OH-bilder och på CD. Beställs via alingsas.ftv@vgregion.se 

Dokument

Fysisk aktivitet och folkhälsa.pdf

Livsmedelsverket - Bra mat på jobbet.pdf

Livsmedelsverket - Vad är nyttigt och onyttigt fett.pdf

Livsmedelsverket - Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater.pdf

Rekommendationer för fysisk aktivitet, vuxna.pdf

Studentarbete: En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverig.pdf

Svenska näringsrekommendationer: Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet, Fjärde upplagan, 2005. Uppsala: Livsmedelsverket (pdf-fil)

Underlag till handlingsplan slutrapport för goda matvanor och fysisk aktivitet, Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut (2005) (pdf-fil)

Länkar

BMI med BMI-kalkylator

Hälsan och arbetslivet - Företagshälsovård för Västra Götalandsregionens verksamheter

FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Hälsosam helhet- Livsmedelsverket

Hälsolyftet i Närhälsan

Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder - Nationella riktlinjer, Motiverande strategier och samtal, Matvanor, Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet.

Livsmedelsverket kostråd och matvanor för hälso- och sjukvård

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Vårdguiden 1177 - fetma

Regionala medicinska riktlinjer

Regionala medicinska riktlinjer - Fetma (obesitas)

Regionala medicinska riktlinjer - Fysisk aktivitet

Regionala riktlinjer för behandling av övervikt och fetma i primärvården.pdf

Regionala riklinjer för buk.pdf

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa uppdelat efter nämndområde.

Norra nämndområdet

Södra nämndområdet

Västra nämndområdet

Östra nämndområdet

Göteborgs nämndområde


Senast uppdaterad: 2018-10-08 15:10