Kirurgisk fetmabehandling

Regional medicinsk riktlinje

Den regionala medicinska riktlinjen "Fetma och övervikt - behandling i primärvården" har utgått och är därför avpublicerad. Processen med att ta fram en ny behandlingsriktlinje påbörjades under våren 2024. Tills vidare följer innehållet på sidorna "Allmänmedicin", "Kirurgisk fetmabehandling" och "Material och länkar" den tidigare riktlinjen.

Hos patienter med BMI ≥40 kg/m2 samt BMI ≥35 kg/m2 med komplicerande, fetmarelaterad sjukdom ska kirurgisk fetmabehandling övervägas. Fetmakirurgi ger genomsnittligt en viktnedgång på cirka 3⁄4 av övervikten men stora individuella variationer förekommer. Överviktskirurgi har god effekt på fetmarelaterad sjuklighet (diabetes, hypertoni, hyperlipidemi och sömnapné). Gastric bypass samt sleeve gastrectomy är de två kirurgiska metoder som används i Sverige idag.

Remiss

I VGR sköts remisshanteringen för kirurgisk fetmabehandling av Regionalt Obesitascentrum (ROC) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (SU). Operationerna utförs för närvarande vid SkaS och SU. Vid remittering används en obligatorisk bilaga som, tillsammans med aktuell läkemedelslista och provsvarslista (enligt specifikation i standardremissen), skickas till Regionalt Obesitascentrum i VGR.

Remissmallar och remisskriterier

Kriterier för överviktskirurgi

 • BMI ≥40 kg/m2 


  • BMI ≥35 kg/m2 med samtidig fetmarelaterad sjukdom (ex typ 2-diabetes, svår sömnapné, fetmaorsakad lungemboli, venösa bensår, 
pseudotumor cerebri, fetmarelaterad kardiomyopati) 

  • Tidigare seriösa försök att gå ner i vikt. 

  • Ålder ≥18 år. (Vid ålder <18 år se länk till barnriktlinjer i beslutsstödet). 


Kontraindikationer

  • Ätstörningar inklusive hetsätning * 

  • Psykiatrisk sjuklighet utan stabil effektiv behandling * 

  • Alkohol- eller drogmissbruk under det senaste året * 

  • Vid ålder > 60 år, vissa typer av bukåkommor samt tidigare bukkirurgi görs en särskild bedömning då risken för kirurgiska komplikationer 
är ökad i dessa fall.

* I den Regionala Medicinska Riktlinjen ”Behandling av övervikt och fetma i primärvården” (HS 2017- 00057) betonas under rubriken ”Viktiga komponenter i behandlingen av övervikt och fetma” följande vid behandling av fetma i primärvården och inför ställningstagande till remiss för kirurgisk fetmabehandling:

 • Förmedla kunskap om hälsosamma matvanor och livsmedelsval som medför viktminskning

 • Uppmuntra till individualiserad och lämplig form av fysisk aktivitet

 • Skapa och stöd beteendeförändringar inklusive egenkontroll av kost, fysisk aktivitet och vikt

 • Stöd till bearbetning av emotionella hinder för viktreduktion, inklusive eventuell remittering till psykolog eller psykiater i öppenvård

 • Behandling av psykiatrisk ohälsa

 • Eventuell hetsätningsproblematik bör efterfrågas och eventuellt behandlas med hjälp av psykolog eller psykiater i öppenvård

 • Genomgång av patientens läkemedel eftersom vissa neuroleptika och antidepressiva kan bidra till övervikt

 • Alkohol och droganamnes (screening med Audit, Dudit)

 • Långsiktig uppföljning, på grund av kronicitet, återfallsrisk och samsjuklighet 


Uppföljning

Den opererande kliniken har ansvaret för uppföljningen under de första 2 åren efter ingreppet. Återremittering till primärvården sker med hjälp av en standardiserad remiss (Länk) och därefter sker en livslång uppföljning med årliga kontroller av somatisk och psykisk hälsa samt förskrivning av substitutionsmediciner via primärvården.

Patienter som genomgått fetmaoperation löper ökad risk för olika former av bristtillstånd och för att undvika detta är en kontinuerlig uppföljning nödvändig. Vid tecken till komplikation (ex. buksmärtor, diarré, hypoglykemi) ska opererande klinik eller annan kirurgklinik med erfarenhet av fetmakirurgi kontaktas. Vid problem med hudöverskott efter överviktskirurgi kan remiss skickas till VO Plastikkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kirurgisk åtgärd.

Kontakt med tandläkare rekommenderas för råd om profylax eftersom ökad kariesproblematik rapporterats efter fetmakirurgi.

Samtliga patienter som behandlas med fetmakirurgi ska registreras preoperativt och 2, 5 och 10 år postoperativt i det nationella kvalitetsregistret SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry). Registreringen ska göras av opererande klinik, eventuellt i samverkan med PV.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen