Förskrivning till person bosatt i annat län

Om personen är bosatt i ett annat län ska du ta reda på om det är en kommun eller en region/ett landsting som är kostnadsansvarigt för det aktuella hjälpmedlet. Om kommunen har kostnadsansvar för hjälpmedlet måste du komma överens med personens hemkommun före utprovning och förskrivning.

Hjälpmedel som kräver någon form av installation, avancerad service och underhåll som kräver produktspecifik kompetens eller måste anpassas till berörd persons bostadsförhållanden förskrivs alltid av hemlandstinget

Förskrivare i Västra Götalandsregionen kan förskriva vissa hjälpmedel till en utomlänspatient vid besök i landstinget om kostnaden understiger 10 000: -. Vid denna förskrivning gäller Västra Götalands Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Uppstår kostnaden till mer än 10 000: - ska samråd ske med hemlandstinget för att Västra Götalandsregionen ska få ersättning, läsa mer om detta i Riksavtalet för utomlänsvård och kommentarer. 

Se även avsnitten Hjälpmedel vid resor samt Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land.

 

Senast uppdaterad: 2019-04-26 17:04