Hjälpmedel

Hjälpmedel för det dagliga livet är enligt Socialstyrelsens termbank en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Syftet med ett hjälpmedel beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning personen har samt i vilken situation och miljö hjälpmedlet ska användas.

Målet vid behandling med hjälpmedel är att för patienten:

  • förebygga framtida eller förväntadfunktionsnedsättning
  • förbättra eller bibehålla aktivitetsförmåga och delaktighet samt kroppsfunktion och kroppsstrukturer
  • kompensera för funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning samt hindrande omgivningsfaktorer.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i landsting och kommuner, och den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. När det finns flera specifika produkter tillgängliga inom sortimentet ska patienten,enligt Patientlagen, ges möjlighet att välja det alternativ hen föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedl framstår som befogat. De flesta hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter i lagens mening och omfattas därmed av lagen om medicintekniska produkter. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras däremot av patientsäkerhetslagen.

Varje sjukvårdshuvudman (landsting/region eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel för det dagliga livet och produktanvisningarna till denna handbok beskriver de produktområden och de hjälpmedel som kan tillhandahållas i Västra Götaland. Vilka produkter som tillhandahålls förändras dock över tid när standarden i samhället förändras.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22