Förskrivning av konsumentprodukt

Med konsumentprodukter menas produkter som säljs och marknadsförs till privatpersoner. I sortiment finns ett begränsat antal förskrivningsbara konsumentprodukter.

En konsumentprodukt skiljer sig ansvarsmässigt från de hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter. Det innebär i många fall högre krav på säkerhet för medicintekniska produkter än för konsumentprodukter.

Vid användning av konsumentprodukter finns inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.

Produktansvarslagen

Förskrivning av en konsumentprodukt ställer krav på förskrivaren gällande bedömning, riskanalys och information utöver de som alltid gäller enligt förskrivningsprocessen.

Förskrivarens ansvar vid förskrivning av konsumentprodukt
Konsumentprodukter som hjälpmedel - en handbok för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen)

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-28 11:23