Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, december 2022

Nu har vi kommit in i årets sista månad och det ligger till och med lite snö på marken i hela vårt avlånga land. Snart har dataverkstaden bedrivit sin verksamhet i 1 år och vi har (minst) ett år kvar att nå vårt syfte och mål. I denna lägesrapport ger vi en översiktlig bild över alla aktiviteter som pågår.

Särskilt viktiga datamängder

Vi har arbetat vidare med de 12 mest prioriterade datamängderna på den lista som vi valt att kalla särskilt viktiga datamängder. Det avser datamängder från regional och kommunal sektor, som kan bidra till någon form av samhällsnytta om de delas öppet. Listan kan ni ta del av och ladda ner på Sveriges Dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun - Sveriges dataportal

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad

Bland annat har vi publicerat tre guider som beskriver hur man kan publicera och/eller använda öppna data för laddpunkter, luftkvalitetsdata samt öppen leverantörsreskontra. Arbete pågår även med ett flertal andra datamängder bland de 12 första. Några av dessa beskrivs längre ner i denna rapport i avsnittet Samverkan med behovsägare, men ni kan även följa vårt arbete mer detaljerat i Gitlab (se länk i stycket ovan).

Våra webbinarier under hösten

Nu är alla planerade webbinar genomförda för året; öppna statistikdata, öppen leverantörsreskontra, särskilt viktiga datamängder samt informationssäkerhet och öppna data. Det har varit stort intresse kring dessa, mellan 60-70 personer har medverkat vid varje tillfälle. Ni hittar inspelningar från våra webbinar på vår hemsida;

Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022

Under nästa år kommer vi att återkomma med fler webbinar. Sannolikt kommer dessa att vara temabaserade med utgångspunkt från de datamängder som vi arbetar med att standardisera, publicera och använda tillsammans med Sveriges regioner och kommuner samt övriga berörda målgrupper. Vilka de blir får vi återkomma med i början av nästa år, runt februari/mars.

Regional samverkan

Vi kan glädjande konstatera att sex nya regioner valt att gå med som formella projektpartners i den nationella dataverkstaden, dessa är Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Härligt!

Det innebär i praktiken att dessa regioner kommer att tillföra resurser för att arbeta med datadelning som en strategisk och viktig inriktning. Det omfattar att etablera en förmåga (organisation, resurser, medel m.m.) för att dels arbeta aktivt och kvalitativt med öppna och delade inom de regionala verksamheterna, dels att etablera och samordna en regional samverkan som ska stödja länens kommuner att skapa motsvarande förmåga, samt att arbeta tillsammans med att publicera och använda öppna och delade data.

Detta är grundläggande förutsättningar för att skapa den nationella struktur och datadelningsförmåga som dataverkstaden har som syfte och mål att skapa inom regional och kommunal sektor i Sverige. Vi kommer att arbeta vidare med att få med resterande regioner som formella projektpartners och etablera motsvarande förmågor hos dem under nästa år.

I Region Värmland, som redan är formell projektpartner, utreder vi förutsättningarna för att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data i länet. Vår plan är att ha ett resultat att presentera under januari månad 2023.

I Region Västernorrland har man kommit ett steg längre. Där har man fattat beslut om att etablera en regional samverkan inom öppna och delade data genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Det återstår att etablera denna samverkan mer operativt. Just nu utreds hur resurstillsättningen ska ske.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden arbetar även vidare med de projekt och behovsägare som vi etablerat ett samarbete med sedan tidigare.

Tillsammans med projektet Viable Cities har vi startat upp två pilotprojekt i Linköpings kommun inom två viktiga informationsdomäner; energiförbrukning i fastigheter samt resvanor – vilket ibland benämns mobilitet. Dessa två datamängder hamnade på plats fem (5) respektive sju (7) vid prioriteringen av särskilt viktiga datamängder. Båda två viktiga data för att följa upp kommunernas klimatstimulerande åtgärder. Just nu håller vi på och förankrar syfte och mål med berörda fastighetsbolag och energibolag samt planerar det fortsatta arbetet. Målet är att pilotprojektet ska vara genomfört till midsommar 2023, så att resultatet kan spridas vidare och tillämpas av övriga kommuner och regioner i Sverige. Motsvarande arbete pågår med de organisationer som omfattas av delprojektet för resvanor/mobilitet.

På motsvarande sätt löper vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet vidare. I detta fall fokuserar vi på kommunala stompunkter. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – målet är att vara klara med pilottester till midsommar 2023 så att ett breddinförande kan påbörjas efter semesterperioden. För närvarande pågår arbete med att se över och vidareutveckla den specifikation som tidigare tagits fram för detta ändamål.

Vi har på initiativ av Blekinge även inlett en dialog med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd för att diskutera hur tillsammans ska kunna skapa en standard och vägledning för att publicera offentlig konst som öppna data, dvs. konst som finns hos de regionala och kommunala verksamheterna i Sverige. Ett stort kulturarv. Ett uppstartsmöte har genomförts och alla inblandade parter är positiva till en fortsättning.

Besöksnäringen är också ett område som vi har fokus på i dataverkstaden. Det pågår mycket inom besöksnäringen i Sverige och det finns ett stort intresse från regioner och kommuner att börja dela och använda data mera, för att på olika sätt stärka besöksnäringen i sina respektive län och kommuner. Vi har en aktiv dialog tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden om hur vi kan angripa denna fråga tillsammans. Arbetshypotesen är att Visit Sweden ska nationell samordnare och datanav för detta ändamål, men detaljerna får vi återkomma om i början av nästa år. Eventuellt kan datadelning inom besöksnäringen vara föremål för en ny så kallad mission i den nya nationella arenan för att dela och nyttiggöra data. Ytterligare en fråga som vi får arbeta vidare med att utreda efter årsskiftet.

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Datamängder - Dataverkstad

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Avslutningsvis, arbetet med att ta fram juridiska formuleringar (läs upphandlingskrav) för att säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning av IT-system och digitala tjänster har fortsatt. Utgångspunkten är DIGG:s rekommendationer för inbyggd öppenhet vid upphandling av information som publicerades i dagarna;

Rekommendationer för upphandling av data | DIGG

Vi kommer att ha ett förslag framtaget innan julledigheten. Därefter kommer vi att genomföra sedvanlig remisshantering för att få in kloka synpunkter och eventuella förslag på justeringar. Troligtvis genomförs remisshanteringen under januari-februari 2023 med ambitionen att ha fastställt upphandlingskraven under mars månad 2023. Vi får återkomma med mer detaljer senare i kommande lägesrapport samt vårt nyhetsflöde, Linkedin och DIGG:s community.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer