Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, januari 2023

Nu har dataverkstaden varit igång i 1 år och vi har (minst) ett år kvar att nå vårt syfte och mål. Mycket har uträttats under 2022 men vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra innan vi kan känna oss någorlunda nöjda med vad som åstadkommits. I denna lägesrapport ger vi dels en summering av vad som hänt 2022 och en översiktlig bild över alla aktiviteter som pågår eller planeras just nu.

Särskilt viktiga datamängder

Under 2022 tog vi fram en lista på datamängder inom regional och kommunal sektor som ansågs vara viktiga att dela som öppna data. Vi valde att kalla listan särskilt viktiga datamängder inom region och kommun. Listan finns publicerad och kan ladda ner på Sveriges Dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun - Sveriges dataportal

Vi skickade ut listan på remiss till Sveriges 21 regioner och 290 kommuner för att få hjälp med att prioritera vilka datamängder som dataverkstaden skulle börja arbeta med. Vi påbörjade arbetet med de 12 mest prioriterade datamängderna i december 2022 och kommer att arbeta vidare med dem även under januari och februari 2022. Parallellt med detta är planen att påbörja arbetet med 10 nya datamängder.

Så här långt har arbetet resulterat i tre guider som beskriver hur man kan publicera och/eller använda öppna data för laddpunkter, luftkvalitetsdata samt öppen leverantörsreskontra. Inom kort även en guide för att publicera badplatser klar, sedan tidigare finns det en standardiserad specifikation framtagen för att publicera denna information.

Vi har även tagit fram en specifikation för datamängden lediga tomter. Vi skickade ut specifikationen på remiss under december och just nu håller vi på och går igenom alla synpunkter och förslag. Vi räknar med att kunna publicera specifikationen på Sveriges dataportal inom några veckor. Nästa specifikation som är på tur att ta fram är en specifikation för matsvinn.

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad.

Webbinarier

Under hösten genomförde dataverkstaden fyra webbinar; öppna statistikdata, öppen leverantörsreskontra, särskilt viktiga datamängder samt informationssäkerhet och öppna data. Det har varit stort intresse kring dessa, mellan 60-70 personer har medverkat vid varje tillfälle. Ni hittar inspelningar från våra webbinar på vår hemsida;

Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022

Tillsammans med den storregionala samordningen i Östra Mellansverige planerar vi att genomföra en ny webbinarserie under kvartal 1 och 2 2023. Först ut är DIGG:s dataambassadörsprogram den 2 februari som följs av ett webbinar den 9 februari, där vi i form av en paneldebatt kommer att diskutera hur man kommer igång med att publicera öppna data.

Anmälan öppnar inom kort – vi annonserar i vårt nyhetsflöde när anmälan är öppnad.

Regional samverkan

I slutet av december 2022 kunde vi glädjande annonsera att sex nya regioner valt att gå med som formella projektpartners i den nationella dataverkstaden; Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Superkul och superviktigt för att vi ska kunna uppnå det syfte och mål som ligger till grund för dataverkstadens verksamhet.

Nu kommer dataverkstaden att lägga tid och kraft på att hjälpa dessa regioner igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.

Detta är grundläggande förutsättningar för att skapa den nationella struktur och datadelningsförmåga som dataverkstaden har som syfte och mål att skapa inom regional och kommunal sektor i Sverige. Vi kommer även att arbeta vidare med att få med resterande regioner som formella projektpartners och etablera motsvarande förmågor hos dem under 2023.

I Region Värmland, som redan är formell projektpartner, har vi precis utrett förutsättningarna för att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data i länet. Nästa steg är att förankra resultatet i styrande och ledande forum för beslut i frågan.

I Region Västernorrland har man kommit ett steg längre. Där har en liknande utredning genomförts och det har även fattats beslut om att etablera en regional samverkan inom öppna och delade data genom det så kallade Digitaliseringsrådet. Det återstår att etablera denna samverkan mer operativt. Just nu utreds hur resurstillsättningen ska ske.

Samverkan med behovsägare

Under 2022 har Dataverkstaden etablerat samarbeten med en rad olika samarbetspartners (behovsägare). Tillsammans med dem har vi identifierat gemensamma mål och datamängder som vi ska utreda, standardisera och publicera i gemensamma projekt.

Tillsammans med projektet Viable Cities har vi startat upp två pilotprojekt i Linköpings kommun med två viktiga informationsdomäner; energiförbrukning i fastigheter samt resvanor – vilket ibland benämns mobilitet. Dessa två datamängder hamnade på plats fem (5) respektive sju (7) vid prioriteringen av särskilt viktiga datamängder. Båda två viktiga data för att följa upp kommunernas klimatstimulerande åtgärder. Just nu håller vi på och förankrar syfte och mål med berörda fastighetsbolag och energibolag samt planerar det fortsatta arbetet.

Målet är att pilotprojektet ska vara genomfört till midsommar 2023, så att resultatet kan spridas vidare och tillämpas av övriga kommuner och regioner i Sverige. Motsvarande arbete pågår med de organisationer som omfattas av delprojektet för resvanor/mobilitet.

På motsvarande sätt löper vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet vidare. I detta fall fokuserar vi på kommunala stompunkter. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – målet är att vara klara med pilottester till midsommar 2023 så att ett breddinförande kan påbörjas efter semesterperioden. För närvarande pågår arbete med att se över och vidareutveckla den specifikation som tidigare tagits fram för detta ändamål. Vi har även etablerat en referensgrupp med kommuner som ska vara med och bidra med sakkunskap samt vara med i den pilotverksamhet som planeras att genomföras under våren 2023.

Vi har på initiativ av Blekinge även inlett en dialog med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd för att diskutera hur tillsammans ska kunna skapa en standard och vägledning för att publicera offentlig konst som öppna data, dvs. konst som finns hos de regionala och kommunala verksamheterna i Sverige. Ett stort kulturarv. Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2022 och vår uppfattning är att alla inblandade parter är positiva till en fortsättning. Inom kort kommer vi att ta upp tråden igen och diskutera förutsättningarna för att etablera en projektorganisation och ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet under våren 2023.

Besöksnäringen är också ett område som vi har haft fokus på under en längre tid i dataverkstaden. I slutet av 2022 kunde vi glädjande konstatera att Visit Sweden kommer att ta på sig ledartröjan och samordna arbetet samt vara datanav, för datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. Såklart kommer dataverkstaden att bistå med kompetens och resurser i detta arbete.

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Datamängder - Dataverkstad

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Avslutningsvis, nu har vi tagit fram upphandlingskrav (läs juridiska formuleringar) som ska säkerställa ägandeskap och tillgång till sin data, när offentliga myndigheter upphandlar IT-system och digitala tjänster. Givetvis kan även dessa krav även användas av andra typer av organisationer om så önskas. Behovet är ju lika oavsett vilken organisation som upphandlar dessa lösningar – alla vill ju äga och ha tillgång till sin data över tid.

Upphandlingskraven har arbetats fram med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av data;

Rekommendationer för upphandling av data | DIGG

Nästa steg är att remittera upphandlingskraven till ett flertal relevanta statliga myndigheter, regioner och kommuner, för att få in kloka synpunkter och förslag på justeringar eller kompletteringar. Remisshanteringen kommer att genomföras under januari-februari 2023 med ambitionen att ha fastställt upphandlingskraven under mars månad 2023.

Vi får återkomma med mer detaljer senare i kommande lägesrapport samt vårt nyhetsflöde, Linkedin och DIGG:s community.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer