Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, mars 2023

I denna lägesrapport redovisar vi status på alla aktiviteter som pågår inom dataverkstadens verksamhet, samt vad som planeras att genomföras inom den närmaste tiden. Håll koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar allt som händer inom detta område.

Särskilt viktiga datamängder

Vi arbetar såklart vidare med särskilt viktiga datamängder. Sedan senaste lägesrapporten i februari har vi skrivit två nya vägledningar om hur man som datakonsument kan få tillgång till grundläggande information om skolor från Skolverkets öppna skolenhetsregister, samt hur en kommun kan skapa och publicera öppna data för.

Vi har även haft ett specifikationer för lediga tomter, offentlig konst och evenemang ute på remiss och två av dessa finns numera publicerade på dataportal.se;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Lediga tomter - Sveriges dataportal

I dataverkstaden arbetar vi vidare med ett flertal nya datamängder som exempelvis matsvinn, idrotts- och fritidsanläggningar, kommunal budget samt återvinningsstationer. I sammanhanget kan vi även nämna att Visit Sweden tagit ansvar för att utveckla specifikationer och standardiserade öppna datamängder för ett flertal datamängder som är viktiga för besöksnäringen i Sverige, som exempelvis sevärdheter, cykel- och vandringsleder och liknande.

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida och i GITLAB kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Webbinarier

Under februari och mars har det storregionala samarbetet Öppna data för Östra Mellansverige (ÖMS) arrangerat ett antal webbinar om hur man kommer igång med att tillgängliggöra och publicera öppna data samt, vilka tekniska lösningar som krävs för ändamålet.

I början på april, rättare sagt onsdag den 5 april kl. 11.00-12.00, kommer ÖMS att arrangera ett webbinar tillsammans med Lantmäteriet och Nyköpings kommun, där man kommer att prata om öppna geodata i förhållande till samhällsbyggnadsprocessen, läs mer om detta på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

Tisdag den 21 mars kl. 10.00-11.00 kommer dataverkstaden att arrangera ett webbinarium där vi kommer att gå igenom hur man går tillväga för att tillgängliggöra och publicera särskilt viktiga datamängder inom regional och kommunal sektor. Utgångspunkten är den lista på särskilt viktiga datamängder som dataverkstaden arbetat fram och publicerat på Sveriges dataportal.

På webbinariet kommer vi handgripligt och pedagogiskt gå igen de olika stegen för att samla in och publicera öppna data för ett flertal av datamängderna i tidigare nämnd lista. Detta sker med hjälp av de vägledningar som dataverkstaden tagit fram för ändamålet.

Torsdag den 30 mars kl. 10.00-12.00 går nästa webbinarium av stapeln. Då kommer vi att gå igenom de upphandlingskrav som DIGG och den nationella dataverkstaden tagit fram för att i största möjliga mån säkerställa ägandeskap, möjlighet till informationsutbyte samt tillgång till organisationens data över tid, vid upphandling av IT-system och digitala tjänster. Upphandlingskraven är framtagna med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av information med så kallad inbyggd öppenhet.

Syftet är att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna tillämpa dessa krav vid upphandling av dessa produkter och tjänster. Givetvis kan upphandlingskraven även användas av företag, intresseorganisationer med flera för samma syfte.

Läs mer och anmäl dig till dessa webbinarier här;

Dataverkstaden arrangerar webbinarier våren 2023

DIGG:s Dataambassadörsprogram

Till att börja med vill marknadsföra att DIGG:s Dataambassadörsprogram är lanserat. Programmet vänder sig till tjänstepersoner som arbetar med- eller är intresserade av att lära sig mer om datadelning inom offentlig sektor. Syftet är att bättre förstå vad öppna data och datadelning innebär och hur en offentlig verksamhet kan komma igång att dela sin data öppet.

Läs mer och anmäl dig på DIGG:s hemsida;

Digg lanserar dataambassadörsprogram för att stödja arbetet med öppna data | Digg

Målarkitektur för öppna data

Dataverkstaden har även tagit fram ett målarkitekturdokument för öppna data. Syftet med målarkitekturdokumentet är dels att beskriva vad en målarkitektur är, dels att beskriva hur en framtida målarkitektur för öppna data bör vara uppbyggd inom en organisation. Målarkitekturen beskriver övergripande de IT-förmågor som är nödvändiga för att kunna arbeta effektivt och kvalitativt med att dela data öppet.

I dokumentet har vi fokus på offentliga organisationer men givetvis är målarkitekturen även applicerbar på en privat organisation för samma ändamål. Det är också viktigt att poängtera att de förmågor som beskrivs i dokumentet även kan användas för andra IT-relaterade ändamål, det vill säga inte enbart för att tillgängliggöra och publicera öppna data.

Dokumentet delas enligt licensformen Creative Common CC0 version 4.0.

Läs mer och ladda ner dokumentet på vår hemsida;

Målarkitekturdokument för öppna data - Dataverkstad

Regional samverkan

Vi har inte så mycket nytt att berätta inom detta område. Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.

Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Inom några veckor (läs i mitten/slutet på april) räknar vi med att kunna publicera en visualisering av regionernas mognad och framdrift i arbetet med att bedriva en regional samverkan och publicera öppna data från regionala och kommunala verksamheter. Såklart kommer den data som ligger till grund för denna visualisering att publiceras som öppna data på Sveriges dataportal.

Vi meddelar när lösningen är på plats genom vårt nyhetsflöde, LinkedIn och DIGG:s community.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Pilotprojektet som vi genomför tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun om energiförbrukning i fastigheter, löper på enligt plan. Vi har kommit så långt att vi börjat skissa på en gemensam lösning för att dela energiförbrukningsdata mellan offentliga och privata fastighetsbolag, kommunen samt andra relevanta aktörer i detta sammanhang. Syftet är att denna lösning ska kunna användas som en data- och analyskälla i de olika aktörernas klimatarbete. Vi får återkomma när vi har lite mer konkret material att dela.

Det andra pilotprojektet som vi bedriver tillsammans Viable Cities och Linköpings kommun handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Där har vi tyvärr inte kommit lika långt, men vi har kommit så pass långt att vi identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang. Nästa steg är att bjuda in relevanta aktörer och etablera projektet.

Målet är att båda pilotprojekten ska vara genomförda till midsommar 2023, så att resultatet kan spridas vidare och tillämpas av övriga kommuner och regioner i Sverige i deras klimatarbete.

Stompunkter

Vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet löper på enligt plan. I detta fall fokuserar vi på kommunala stompunkter. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – målet är att vara klara med pilottester till midsommar 2023 så att ett breddinförande kan påbörjas efter semesterperioden.

Den 22 februari genomfördes ett digitalt dialogmöte tillsammans med kommunala företrädare och andra berörda intressenter för att diskutera drivkrafter och förutsättningar för att realisera denna lösning. Vi kommer att arbeta vidare med en referensgrupp för att diskutera och konkretisera hur vi ska gå vidare.

Offentlig konst

Vi har även för avsikt att fortsätta vårt samarbete med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ett antal intresserade kommuner, för att skapa en nationell standardiserad lösning för att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har som tidigare nämnts tagit fram och publicerat en specifikation för ändamålet, nästa steg är att diskutera hur arbetet ska samordnas över tid på nationell nivå.

Besöksnäringen

I lägesrapporten för januari berättade vi att Visit Sweden kommer att ta på sig ledartröjan och vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. Just nu pågår arbete på flera plan, dels med att skapa en teknisk lösning för ändamål, dels att bjuda in alla relevanta branschaktörer och påbörja det långsiktiga samarbetet. Som vi tidigare nämnde arbetas det även med att ta fram specifikationer för ett antal datamängder, men vi får återkomma med mer information när vi har något mer konkret att berätta om.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium. Just nu letar vi efter regioner och/eller kommuner som vi vara med i projektet som pilotkommuner. Målsättningen är att kunna presentera ett första resultat av samarbetet innan sommaren 2023.

Utöver de samarbeten som bedrivs ovan har vi ett flertal dialoger igång med olika samhällsaktörer om att arbeta tillsammans för att öka publiceringen av standardiserade öppna och delade datamängder, men vi får återkomma till detta när vi har något mer konkret att berätta.

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

De upphandlingskrav som DIGG och dataverkstaden arbetat fram för att säkerställa ägandeskap och tillgång till er data över tid vid upphandling av IT-system och digitala tjänster, har varit på remiss hos ett flertal utvalda kommuner, regioner och statliga myndigheter;
eSam, ADDA (SKR), Kammarkollegiet, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, Eskilstuna, Kungsbacka, Sundsvall och Värmdö, samt Skåne, Värmland, Västernorrland och VGR

Vi håller just nu på och går igenom alla synpunkter och förslag för att vid behov revidera upphandlingskraven. Som tidigare nämnts är planen att genomföra ett webbinar den 30 mars kl. 10.00-12.00 för att gå igenom och diskutera dessa med de som är intresserade.

Avsikten är att upphandlingskraven ska publiceras på DIGG:s hemsida när de är fastställda.

Upphandlingskraven har arbetats fram med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av data;

Rekommendationer för upphandling av data | DIGG

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden. Denna process har precis inletts och vi har inte så mycket mer att förmedla kring detta just nu, förutom att vi kan konstatera att det finns ett behov av fortsatt verksamhet i någon form och att vi kommer att föra en dialog med bland annat DIGG, Vinnova och SKR om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer