Bedömning och planering av cancerrehabilitering

Varje person påverkas olika av sjukdom och behandling, vilket betyder att behoven ser olika ut och ofta skiftar över tid. Cancerrehabilitering bör därför utformas individuellt för att ge patient och närstående stöd och förutsättningar till en så bra livskvalitet som möjligt.

Bedömning av behov

En återkommande bedömning avseende resurser, risker och behov behöver göras. Det är ofta kontaktsjuksköterskan och läkaren som gör denna bedömning i ett första skede. Bedömningen är en utgångspunkt för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. En återkommande behovsbedömning syftar till att kartlägga hur livssituationen ser ut över tid och vilka cancerrehabiliterande åtgärder/insatser som kan behövas. Bra hjälpmedel för att kartlägga behov är Hälsoskattning.

Min vårdplan

Alla personer som drabbats av cancer ska erbjudas en individuell vårdplan, Min vårdplan. I Min vårdplan ingår behandlingsinformation, planering och bedömning av cancerrehabilitering. Syftet är att ge tydlig information för ökad trygghet och delaktighet i vården. Min vårdplan kan vara skriftlig eller digital. Allt fler diagnoser inför nationell Min vårdplan.

kompass i hand

Vill du veta mer?

Läs mer om Nationell Min vårdplan på Regionala Cancercentrum i Samverkan.

Läs i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering om