Stöd till barn och närstående

En annan del i cancerrehabilitering handlar om att ge stöd till barn och närstående.

Ett barn håller två vuxna i händerna.
Barn och unga

Barn som anhöriga har en särställning då hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att ge information, råd och stöd om en förälder eller annan viktig vuxen har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider.

Det är viktigt att låta barn och unga vara delaktiga och få information utifrån sin mognadsnivå. Detta kan få betydelse för den unges framtida hälsa, men även ha en positiv påverkan för hela familjen under sjukdomsperioden. 

Närstående

Närstående är en person som patienten själv anser sig ha en nära relation till. Stöd till närstående motiveras utifrån patientens situation och behov. Utöver detta gäller eget ansvar för den närstående att söka hjälp vid behov. Här kan vårdpersonal vara behjälplig med hänvisning.

Vill du veta mer?

Läs mer om barn som anhöriga i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering och på Cancerfondens hemsida När en viktig vuxen blir sjuk

Läs mer om närstående i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, på 1177 och på Cancerfonden

För barn och unga
Informationsstöd för barn och unga Hur känns det?
Hemsida för barn och unga Nära cancer

För närstående
Cancerkompisar – nätverk för närstående
1177 Anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

För VGR-anställd:
Barn som anhöriga på SkaS (inloggning krävs)