Egenkontroll vårdhygienisk standard

SJUKHUS. På den här sidan finns verktyg för egenkontroll. Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Det förebyggande arbetet innebär bland annat att säkerställa att vården håller en god hygienisk standard och att vårdgivare, personal, lokaler och utrustning har förutsättningar för att uppfylla det kravet.

För att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska förbättringsmöjligheter finns det ett verktyg av egenkontrollmodell, som kan utgöra en enkel och begriplig metod.

Verktyg för att göra egenkontroll

Spara ner egenkontrollen på datorn. Då blir egenkontrollen skrivbar och den kan sparas för framtida arbete och jämförelse.

Egenkontrollen omfattar:

  • checklista, flik 1 
  • mall för handlingsplan, flik 2
  • "lathund", flik 3.

Vid genomförandet används avsedd checklista och tillhörande lathund, som förtydligar vad som ska vara uppfyllt för att svara ja på respektive påstående. Då det förekommer flera påståenden i samma punkt ska alla kriterier i lathunden vara uppfyllda.
Utifrån de nej-svar som framkommer vid genomgång av checklistan upprättas en handlingsplan.


Vid oklarheter och behov av stöd, kontakta Vårdhygien.

 

Läs mer om VRI

Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vården.  Infektionerna är både resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren och samtidigt ett onödigt lidande för den drabbade. Att förebygga vårdrelaterade infektioner är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga. Patientsäkerhet är inte bara vårdhygien men vårdhygien är alltid patientsäkerhet.