Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Jobbar du på ett folkbibliotek i Västra Götalandsregionen, som medarbetare eller chef? Då är Läsfrämjandelyftet till för dig. Här samlar vi viktig information och länkar till resurser som är användbara för dig.

Läsfrämjandelyftet – en omfattande satsning på kompetensutveckling

 
Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. 

Satsningen syftar till att:  

 1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
 2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.

Satsningen genomförs genom flerpartsamverkan, det vill säga i samarbete med statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor och andra aktörer. Uppdraget utformas i dialog med den regionala biblioteksverksamheten. 

Vill du läsa mer om satsningen så finns utförlig information om uppdraget på Kulturrådets webbplats om Läsfrämjandelyftet.

En sammanfattning av de två första åren av Läsfrämjandelyftet presenteras i rapporten Läsfrämjandelyft för folkbibliotek.

Tips!
För att inte missa seminarier och träffar med koppling till Läsfrämjandelyftet kan du hålla ett öga på förvaltningens kalender.

Kulturrådets insatser

2024
Vid en andra sökomgång har 23 miljoner kronor fördelas till 253 kommuner och 19 regioner för att stärka kompetensen inom läsfrämjande bland medarbetarna på landets folkbibliotek.

Utöver bidraget finns goda förutsättningar för såväl medarbetare som chefer på landets folkbibliotek att fortsätta arbeta kompetenshöjande även under kommande år, genom lärplattformen Digiteket. Lärresurser framtagna av forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap publiceras löpande.

Bibliotekshögskolan i Borås kommer att genomföra en ny omgång av kursen för bibliotekschefer i att arbeta strategiskt med läsfrämjande under 2024/25.

2022-2023
I slutet av 2022 delades det ut ca 23 miljoner kronor i bidrag till kommuner och regioner. Alla regioner och 88% av landets kommuner sökte medlen. Syftet med bidraget är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning. Kommuner kan använda medlen för kompetenshöjande insatser riktade till personalen. 

Under 2023 satsade Kulturrådet på erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration på det läsfrämjande området, genom bland annat digitala frukostträffar för bibliotekspersonal, en kurs i strategiskt läsfrämjande för biblioteksledare och chefer samt lansering av läsfrämjande material på Digiteket.

Rapporten Nuläge om barns och ungas läsning som utkom under 2023, belyser läsfrämjande insatser runt om i landet och utifrån resultatet pekas det ut tre angelägna frågor där vi som arbetar med läsfrämjande för barn och unga behöver göra skillnad. Dessa tre områden kommer att vara i fokus för Kulturrådet de kommande åren:

 • Stärka läsning för unga och unga vuxna 
 • Överbrygga läsklyftor som beror på socioekonomiska skillnader 
 • Öka ungas delaktighet 

Använd gärna rapporten som diskussionsunderlag vid planering av läsfrämjande insatser: 
Nuläge om barns och ungas läsning (kulturradet.se) 

Beviljade bidrag 2023 (att användas under 2024)


Den regionala biblioteksverksamhetens insatser

Utöver det läsfrämjande arbete som redan bedrivs på Förvaltningen för kulturutveckling i VGR, i enheten Bibliotek och litteratur, stärker vi under 2023 och 2024 det uppdraget ytterligare. Det sker t.ex genom att: 

 • En projektledare på enheten ansvarar för samordning och stöd i frågor kopplat till Läsfrämjandelyftet 
 • Vi ingår i nationella nätverk kopplat till Läsfrämjandelyftet 
 • Alla som jobbar med biblioteks- och litteraturfrågor ser hur detta perspektiv kan lyftas ytterligare 
 • Det görs en kartläggning av planer och behov vid regionens folkbibliotek 
 • Det erbjuds stöd i att ta fram kompetensutvecklingsinsatser på folkbiblioteken 
 • Det görs insatser för bibliotekspersonal och chefer utifrån identifierade behov 
 • Befintliga insatser (t.ex. konferenser) filmas för att fler ska kunna ta del 
 • Vi samverkar med Digiteket och kommunerna, genom att t.ex. identifiera behov och skapa material 

Under hösten 2023 bjöd vi in till ett antal fortbildningstillfälle med särskilt fokus på läsfrämjande metoder för barn och unga:

11/10 Läsfrämjandelyftet – Digitala verktyg och spelkultur - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

19/10 Läsfrämjandelyftet – läsfrämjande metoder för barn med funktionsnedsättning - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

6/11 Läsfrämjandelyftet – skapa en sagostund - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

5/12 Läsfrämjandelyftet – Digitala verktyg och spelkultur - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)

I maj 2023 hölls inspirationsdagen Vägar till läslust för folkbibliotekspersonal i Västra Götaland. Dagen filmades och finns att se i efterhand:Vägar till läslust – inspirationsdag 8 maj 2023


Digiteket – en plattform för Läsfrämjandelyftet

En viktig part i Läsfrämjandelyftet är KB:s lärplattform Digiteket. Att skapa likvärdiga möjligheter att ta del av lärresurser är en viktig pusselbit i Läsfrämjandelyftet, därför utvidgas Digiteket till att även inkludera utbildningar, material och vetenskapliga lärresurser kring läsfrämjande. På Kulturrådets webb går det att läsa mer om denna samverkan.

Läsfrämjandelyftet del av Digiteket (kulturradet.se) 

Under försommaren 2023 gjorde Digitekets redaktion en turné i regionen, där biblioteksmedarbetare och chefer deltog i samtal med fokus på läsfrämjande, delakultur och kollegial fortbildning.

digiteket.se finns mängder av lärresurser att använda inom Läsfrämjandelyftet. Under hösten 2023 och våren 2024 kommer det att publiceras ett antal vetenskapliga lärresurser på Digiteket och det finns en vägledning som är ett bra stöd i det kollegiala lärandet.

Under 2024 kommer Digiteket i samarbete med regioner och kommuner att arrangera ett antal frukostwebbinarium om läsfrämjande metoder.


Folkbiblioteken i kommunerna i Västra Götaland

Totalt har 43 kommuner i Västra Götaland tagit emot medel från Läsfrämjandelyftet under de två bidragsomgångarna.

Verksamheter som fått bidrag 2023

Verksamheter som fått bidrag 2022
 
Kommuner kan använda bidraget till att:  

 • Kartlägga organisationens kompetenser och kompetensbehov och utveckla kollegialt lärande  
 • Arrangera eller delta i kompetensutvecklande insatser som till exempel kurser, föreläsningar, studiebesök, studieresor 
 • Sprida kunskap och kompetens till flera kommuner, exempelvis genom att producera material till Digiteket, eller organisera föreläsningar, studiebesök eller workshops 
 • Frigöra tid till kompetensutveckling genom att vikarier stöttar upp 
 • Genomföra kompetenshöjande insatser i partnerskap med andra kommuner eller regioner 

Biblioteksutveckling VGR är i löpande dialog med regionens folkbibliotek för att identifiera vilka behov som finns av stöd. Vi växlar upp de kompetenshöjande insatser som riktar sig mot bibliotekspersonal och som har fokus på barn och unga. All bibliotekspersonal uppmuntras att kompetensutveckla sig på området, inte enbart barn- och ungdomsbibliotekarier.  

Vi informerar regelbundet i mejlutskick, på bibliotekschefsmöten och publicerar alla arrangemang i vårt kalendarium.


Utskick

Har du missat att få våra utskick om Läsfrämjandelyftet? Här kan du klicka på länkarna så kommer du till respektive utskick:

Utskick #1 (21 april 2023) >

Utskick #2 (6 september 2023) >

Utskick #3 (18 januari 2024) >

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss med anledning av Läsfrämjandelyftet? Vill ni ha besök för att bolla idéer om hur ni kan jobba med Läsfrämjandelyftet? Kontakta gärna projektledare för Läsfrämjandelyftet i VGR med frågor, tankar och idéer.

Bodil Alvarsdotter

Konsulent

Telefonnummer