Interregionalt MIK-nätverk

Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett samlingsnamn för de förmågor och kunskaper som krävs för att kunna navigera i samtidens mediekontext. Det handlar ytterst om att stärka varje medborgare kunskaper och verktyg för att alla ska kunna delta i samhället och det demokratiska offentliga samtalet på lika villkor. Det Interregionala MIK-nätverket är länken mellan olika verksamheter och aktörer som rör sig på eller mellan lokal, kommunal eller regional nivå.

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar om att förstå och hantera information i dagens digitala samhälle. Det är ett område som snabbt utvecklas för att möta de utmaningar vi står inför i det komplexa medielandskapet. Många olika verksamheter, främst på lokal eller regional nivå, ser behovet av att öka medie- och informationskunskapen hos sina målgrupper. Det interregionala MIK-nätverket spelar här en viktig roll i arbete.

I det interregionala MIK-nätverket finns representanter från alla regioner utom en. Varje region har utsett en kontaktperson genom sin kulturchef för att representera regionen i nätverket. Majoriteten har MIK integrerat i sina kulturplaner och fler regioner har också börjat samordna sitt bredare MIK-arbete och kopplat det till kultur- och bildningsfrågor samt demokratiutveckling.

Nätverket som grundades hösten 2022 utvecklas nu genom att etablera forum för att utbyta erfarenheter och kunskap. En annan viktig del är att identifiera behov och utmaningar på lokal och regional nivå och lyfta exempel på framgångsrika processer och metoder. Dessutom är nätverket aktivt i samarbete med andra organisationer, som Mediemyndigheterna SKR med flera, och deltar i nationella forum för att både bidra med och inhämta kunskap för att driva det fortsatta arbetet framåt.

Möten och arrangemang
Nätverksmöten sker två gånger per år då varje regions kontaktperson bjuds in för att representera sin region i de breda MIK-frågorna. Utöver detta arrangeras dialogform där olika frågeställningar, utmaningar eller gjorda erfarenheter delas mellan regionerna cirka 5-6 gånger på år.

Flera digitala arrangemang och seminarier sker också löpande, bland annat under Global Media information Literacy week, en vecka som Unesco instiftat. Här anordnar nätverket ett digitalt seminarium som kopplas till regionernas MIK-arbete årligen.

Samverkan på nationell nivå Mediemyndigheten har ett nationellt ansvar för att samordna och verka för en ökad utveckling av MIK i stort. Från och med 2024 finns ett formellt samarbete mellan myndigheten och det interregionalt MIK- nätverket, där man också ingår i myndighetens nationella samordningsorgan MIK Sverige. Nätverket utgör också en kunskapskrets till Mediemyndigheten för att bidra till den omvärldsanalys som myndigheten hämtar in.

Arbetsgrupp 2024 och 2025
En arbetsgrupp är bildad för att utveckla nätverket men på längre sikt kommer rollerna att kontinuerligt byts ut för att fler regioner ska ta ansvar och för att bidra med fler perspektiv.

Pia-Marie Wehrling, sammankallande i arbetsgruppen
Utvecklingsledare inom MIK, Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen.
Kunskapsområde MIK särskilt kopplat till film och museer.

Kontakt: pia-marie.wehrling@vgregion.se

Ann Lundborg, utvecklingsledare inom folkbildning och bibliotek, kulturförvaltningen Region Skåne. Kunskapsområde MIK särskilt kopplat till folkbibliotek, folkbildning och civilsamhället. Deltar också i Mediemyndighetens krets Folkbildning.

Kontakt: ann.Lundborg@skane.se

Linda Sävhammar, utvecklingsledare inom digital kompetens och skolbibliotek på Biblioteksutveckling Region Östergötland. Kunskapsområde MIK särskilt kopplat till digital delaktighet och skolbibliotek. Deltar också i nätverksarbetet Digidel samt Redig.

Kontakt: linda.savhammar@regionostergotland.se

Weine Sundell, verksamhetsutvecklare IT, digitalutveckling för Biblioteksutveckling i Region Blekinge och Kronoberg. Kunskapsområde MIK särskilt kopplat till teknikutveckling, kvalitetsmätning och AI. Deltar också i nätverksarbetet Redig.

Kontakt: weine.sundell@regionblekinge.se

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer