Möte med MIK (MMM) – ett regionalt MIK-nätverk

Det regionala nätverket Möte med MIK drivs av Kulturförvaltningen och består av cirka 50 personer och 20 olika organisationer i Västra Götaland. Här möts personer som på olika sätt har ett uppdrag av sin organisation att utveckla eller förstärka diverse MIK-kompetenser för sina respektive målgrupper. Nätverket innefattar praktiker, forskare, pedagoger, utvecklare inom skola, bibliotek eller mediepedagogik samt tjänstepersoner på förvaltningar.

Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för medlemmarna och en plattform för samverkan. Genom att delge varandra de olika verksamheternas aktuella aktiviteter och de utmaningarna som finns i respektive område förstärker alla medlemmar den egna omvärldsbevakningen. Det leder till en ökad kunskap om MIK-området i Västra Götaland och kan därmed bidra till fortsatt stärkt utveckling och i bästa fall visionärt tänkande.
Målsättningen är också att öka kompetensen för nätverkets olika målgrupper genom att bjuda in till de av nätverkets arrangerade aktiviteter och/eller varje organisations enskilda arrangemang.

Nätverket träffas två gånger per termin.
Ett seminarium eller workshop arrangeras varje termin, där både nätverkets medlemmar samt deras olika målgrupper, såsom pedagoger, bibliotekarier, forskare och andra, är välkomna att delta.

Nätverket har en lång historia och startade redan 2000 som ett informellt nätverk under namnet Möte med Media men gruppen bytte namn under 2015 för att vidga nätverket.

Kontakta Pia-Marie Wehrling om du vill gå med i nätverket. 

Nätverkets medlemmar

Göteborgs Universitet / GPS400

GPS400 identifierar, digitaliserar, analyserar och presenterar hur visuella källmaterial har använts historiskt samt hur de idag och i framtiden kan användas som empiriskt trovärdiga källor, som analytiskt metodutvecklande verktyg och som kulturellt värdefulla verk. I nära dialog med omvärlden kombinerar vi AI-baserade analyser av storskaliga data med detaljerade närläsningar av enskilda verk, perioder och platser. 

Kontakt
Mats Jönsson, Professor
mats.jonsson@gu.se

Hemsida
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning


Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet

Forskning och forskarsamverkan inom området medie- och informationskunnighet.

Nordiska medieforskare samt svenska beslutsfattare och yrkesutövare inom medieområdet, NordMedia Network, en digital plattform för nordisk medieforskning.

Akademiskt forum för MIK-forskning, ett forskningsnätverk för svenska forskare med MIK-intresse och profil.

Kontakt
Maarit Jaakkola, Biträdande föreståndare, forskare och redaktör 
maarit.jaakkola@gu.se

Hemsida
Nordicom

 


HDK-Valand, Göteborgs universitet

HDK-Valand erbjuder med universitetsutbildningar och forskning inom konst, bland annat i ämnen såsom Film, Foto och Litterär gestaltning. Utöver framställning av bild och text, utvecklar vi också kunskapen kring att läsa text och avläsa bilder.

Vår utbildningsprogram är eftergymnasiala och riktar sig till personer som vill jobba inom film, foto, litterär gestaltning och översättning. Vi har också fristående kurser inom våra ämnen. Hos oss finns möjligheten att fortbilda sig till kulturskolepedagog.

Kontakt
Linda Sternö, Enhetschef Film Fotografi Litterär Gestaltning
linda.sterno@gu.se

Hemsida
HDK-Valand, Göteborgs universitet


Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi, Avdelningen för Spelutveckling

Utbildar på kandidatnivå i spelutveckling inom alla inriktningar som behövs för spelproduktion. Grafik (2D, 3D, Animation), Ljud, Musik, Programmering, Speldesign och Game Writing. På magisternivå finns utbildningar inom Serious Games, Game user experience, Speldesign samt Kulturarv När det gäller MIK så handlar det om främst 2 aspekter. Dels att arbeta medvetet med studenterna för att öka förståelsen för den digitala kultur de (omedvetet) lever i och är en del av. Dels arbeta utåt, med samhället för att skapa förståelse och förebygga fördomar när det gäller spel och spelkultur. Sedan finns det förstås fält som vi vill undersöka noggrannare, som hur påverkanskampanjer och antidemokratiska rörelser använder sig av spel och inte minst spelforum för att påverka spelare i olika frågor, politiskt och samhällsmässigt.
Digitalt berättande. Skapar morgondagens arbetskraft inom spelindustrin och de behöver vara medvetna om vad det är det skapar och på vilket sätt deras produkter påverkar samhälle och medborgare.

Vi arbetar både med våra studenter och det omgivande samhället. Exempelvis i årskurs 1 genom kursen Spelanalys där vi diskuterar mångfald, inkludering och en del frågeställningar kring hur spel och spelande samverkar med övrig mediekonsumtion. I årskurs 3 finns kursen Samhälleliga perspektiv på spel, där studenterna under kommande höst kommer att ägna en temavecka åt att, ihop med oss lärare, försöka reda ut vad MIK är för spelvärlden. Hur ska vi tolka begreppet Gaming Literacy, vad anser vi är centralt och vilka är kontaktytorna mot övrig MIK. När det gäller det omgivande samhället försöker vi att synas och höras i olika sammanhang där man rapporterar om det Svenska spelundret, eller det dyker upp frågor om spelberoende, problematiskt spelande och liknande. Senast har vi varit en av samarbetsparterna i projektet Spel som Problem eller Möjlighet, som finansierats av Västra Götalandsregionen.

Kontakt
Torbjörn Svensson, Doktorand, Institutionen för spelutveckling
torbjorn.svensson@his.se

Hemsida
Högskolan i Skövde


Högskolan i Borås

Studenter är målgrupp, men även fortbildning för yrkesverksamma.


Filmcentrum Väst

FilmCentrum Väst är en centrumbildning för professionella filmare i Västsverige. Vi har etablerat oss som kittet för filmskapare genom vårt snabbt växande community och är idag en naturlig mötesplats för filmare i väst. Vår huvudsakliga uppgift är att förbättra arbetsvillkoren för våra medlemmar genom åtgärder som främjar förutsättningar på arbetsmarknaden, däribland kompetensutveckling, karriärbyggande stödinsatser, filmvisningar, workshops och filmsamtal, visning av medlemmarnas filmer, feedbackgrupper, co working och workshops. Vi erbjuder även skrivbordsplatser och andra möteslokaler i Viktoriahuset. 

Vår verksamhet bidrar med sammanhang, kontinuitet och skapar en vital plattform i regionen för filmare att organisera sig, stötta varandra i filmskapandet vilket genererar fler arbetstillfällen och skapar en infrastruktur för professionella filmare i väst. 

Kontaktperson: Minna Dennert, Verksamhetsledare FilmCentrum Väst

Hemsida: Filmcentrum Väst

Adress: Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg


Enhet Digitalisering och innovation, Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad

Göteborgs förskoleförvaltningen fokus är förskolan, ökad kvalitet i undervisningen för barns lärande utveckling, tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling samt ökad likvärdighet mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för olika förutsättningar. Vi har som övergripande ansvar att leda och driva det gemensamma digitaliseringsarbetet tillsammans med Göteborgs kommunala förskolor.

Förskolans uppdrag består bland annat i att förbereda barn för att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier samt att inta ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till dess användning. Därför behöver vi stärka pedagogernas kunskaper och kompetenser inom digitalisering genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet i utbildningen och undervisningen på förskolan och i mötet med barnen.

Kontaktperson
Regina Enedahl, Utvecklingsledare digitalisering regina.enedahl@forskola.goteborg.se

Hemsida
Göteborgs Stad


Medier & demokrati, Lindholmen Science Park

Medier & demokrati är en nationell samverkansplattform för medieinnovation och samhällsforskning. Målet är att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. 

Medier & demokrati initierar, driver och deltar i experimentella forskningsprojekt där ett flertal har MIK mot centralt inslag. Programmet arbetar även med data- och AI-relaterad medieutveckling, kunskapsspridning och nätverksbyggande. I samverkan med AI Sweden leder Medier & demokrati nationella initiativet Future of Democracy vars inriktning är hur Sveriges kan moderniseras med ny teknik samtidigt som avgörande värden i demokratin värnas.

Kontakt
Martin Holmberg, Programansvarig
martin.holmberg@lindholmen.se

Hemsida
Medier och demokrati


Interaktiva rum

Interaktiva rum har som mål att sprida kunskap och utveckla färdigheter kring MIK hos allmänheten och fortbildande aktörer såsom bibliotek, skola och museum.

Vi designar och utvecklar digitala verktyg samt leder kreativa och metodutvecklande workshops och föreläsningar och fortbildande aktörer inom MIK-fältet.

Kontakt
Martin Törnros, VD
martin@interaktivarum.se 
0702-800054

Hemsida
Interaktiva rum


ABF

xx


Västra Götalands Bildningsförbund

Bildningsförbundet samlar folkbildningen i Västra Götaland. Medlemmar är folkhögskolorna, de regionala organisationerna inom studieförbunden och RF-SISU samt kulturförvaltningen.

Idag behövs folkbildningen mer än någonsin för att minska klyftor, motverka utanförskap och öka jämställdhet och integration. Folkbildningens verksamheter ska stärka och utveckla demokratin. Den fria och frivilliga folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Folkbildningen når genom sin verksamhet deltagare inom de flesta grupper i samhället.

Kontakt
Magnus Linder, Bildningskonsulent
magnus.linder@vgb.nu

Hemsida
Västra Götalands Bildningsförbund

 

 


Mediapoolen Västra Götaland

Mediapoolen underlättar för sina kommuner att ligga i framkant inom digitaliseringen genom att tillhandahålla ett kvalitetsgranskat utbud av digitala Inom MIK stöttar vi med kurser och filmer för pedagoger och elever i skolan, men vi jobbar även mot äldre för att minska det digitala utanförskapet. lärresurser, kompetensutveckling och AV-teknik.

Teknik: Vi håller koll på det senaste inom AV-teknik och upphandlar ramavtal som våra ägarkommuner kan avropa.
Strömmande plattformar: Mot skola, förskola erbjuder vi strömmande plattformar för utbildningsfilm, lektionsmaterial, spelfilm, kompetensutveckling, nyhetsarkiv m.m.
Mot äldreomsorgen erbjuder vi en portal med paketerat strömmande innehåll som aktivitetssamordnare kan använda för att skapa träffar, men även rörelsefilm, IT-skola, frågesporter, film m.m. Kurs och utbildning: Genom fysiska träffar och genom våra plattformar erbjuds olika typer av kursmaterial. Ofta inom ramen för MIK.

Kontakt
Andreas Johansson, Redaktionschef
info@mediapoolen.se

Hemsida
Mediapoolen


Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Studieförbundet Vuxenskolans övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter. Vi arrangerar studiecirklar och öppna arrangemang, så som föreläsningar och kulturprogram, tillsammans med olika samarbetsorganisationer eller i egen regi.

Kontakt
Emilia Lindgren, Kommunikatör
emilia.lindgren@sv.se

Hemsida
Studieförbundet Vuxenskolan

 


Stiftelsen Backatorpsskolan

Hos oss på Backatorpsskolan har vi en långsiktig satsning på MIK där vi värnar om undervisning som stödjer demokratiska arbetsformer där elevers egna initiativ uppmuntras och tas på allvar, för att eleverna ska kunna erfara demokrati och utveckla en känsla av agency, en känsla av medbestämmande och att bli lyssnade på. Det praktiska arbetet med MIK ingår söklust vilket engagerar eleverna och ger en praktisk träning i demokrati i form av medinflytande eller gemensamt ansvarstagande. Eleverna får använda olika uttrycksformer och verktyg för att skapa och kommunicera. Vi på Backatorpsskolan tror att eleverna på detta sätt kan utveckla ett aktivt samhällsengagemang, vilket är en viktig del i skolans uppdrag att förmedla demokratiska värden.

Dessutom arbetar vi målinriktat med skolans roll i omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Skolan leder ett EU projekt kring undervisning för hållbar utveckling och resiliens. Projektets koppling till demokratiuppdraget, handlar om att fostra framtida samhällsmedborgare, gynna själva undervisnings- och utbildningsmiljön, stärka elevers rättigheter och framförallt att utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt.

Kontakt
Eva Marsh, Rektor
evam@backatopsskolan.se

Hemsida
Backatorpsskolan


Filmpedagogerna

Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening som håller föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media.

Vår främsta målgrupp är utbildningssektorn: allt ifrån förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, till universitet, studieförbund och bibliotek. Några av våra teman är sociala medier, nyheter, reklam, propaganda, källkritik, sagor och myter, lag och rätt på nätet, filmkunskap samt normer och värderingar. Sedan 2010 samarbetar vi med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK). Vi ingår även i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group.

Kontakt
Johan Holmberg, Verksamhetsansvarig
johan@filmpedagogerna.se

Hemsida
Filmpedagogerna


Enheten Digitalt lärande, Göteborgs Stads grundskoleförvaltning

Enheten Digitalt lärande har som uppdrag att stödja och utveckla digital kompetens, initiera innovationsarbete och säkerställa likvärdig tillgång till ändamålsenliga digitala tjänster och verktyg i grundskoleförvaltningens samtliga verksamheter.


Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Skolbibliotekscentralens uppdrag är att vara en stödfunktion för skolorna i frågor som rör skolbiblioteksverksamhet.


Göteborgs kommun

Kompetenscenter för digitalisering, Intraservice, Göteborgs Stad

Öka takten på digitaliseringen i Göteborgs Stad för att ge bättre stöd och service för boende, besökare och näringsliv, Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad


Sensus Västra Sverige

 

Ett studieförbund som jobbar med relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi mötesplatser för kultur och bildning i hela landet. Vi tror att folkbildningen behövs mer än någonsin för att minska klyftor, motverka utanförskap, stärka demokratin och öka jämställdhet och integration genom det livslånga lärandet. 

Kontakt
Jakob Lindkvist
Jakob.Lindkvist@sensus.se

Hemsida
https://www.sensus.se/