Rapport: Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap

Suddig bild på folk i rörelse

Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap – en rapport från höstens nationella konferens i Göteborg

Medierna är en viktig förvaltare av yttrandefriheten i västerländsk demokratiuppfattning. För att aktivt kunna delta i meningsfulla samtal och utvecklas som kreativa människor behöver vi kunna förstå texter och bilder, identifiera kontexter och agendor, skapa innehåll, göra oss förstådda och våra röster hörda i olika sammanhang. Det är en utmaning i dagens komplexa medie- och kommunikationskultur. Därför är ökad medie- och informationskunnighet (MIK) i befolkningen en viktig demokratifråga. Dramatiska skeenden i omvärlden och den snabba teknologiutvecklingen med bl.a. AI gör att det är motiverat att lägga in en högre växel – att vidta nya åtgärder och stärka befintliga. Inte minst handlar det om att stärka samverkan mellan olika nivåer och aktörer i samhället såväl nationellt som regionalt.

Så kan bakgrunden till den nationella MIK-konferensen, som arrangerades av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen den 26–27 oktober 2022 i Göteborg, formuleras.

Drygt 160 företrädare för regering, riksdag, myndigheter, folkbildningen, medie- och kommunikationsföretag, det civila samhället, universitet/högskolor och inte minst regionerna deltog på konferensen. Dagarna präglades av ett stort intresse för hur arbetet kan utvecklas för att stärka medie- och informationskunnigheten i samhället. Konferensrapporten är därför ovanligt utförlig. I första delen redovisas några nedslag från konferensen. Nästa del innehåller två framåtblickande exposéer. Del tre handlar om innebörden av begreppet MIK. Del fyra innehåller konferensens tre inledande anföranden. Avslutningsvis listas ytterligare programpunkter från konferensen med länkar till den inspelning som finns tillgänglig online.

Vår förhoppning är att rapporten sprids och att den kommer till flitig användning i en tid då det är viktigt att slå vakt om de demokratiska principerna. För frågan om medie- och informationskunnighet handlar i hög grad om yttrandefrihet och demokrati.

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap av Ulla Carlsson, Pia-Marie Wehrling & Karolina Westling

Läs rapport

 

Mer information

Ny rapport visar vägen för demokratiarbete i en utmanande samtid

Viktigt steg framåt för ökad medie- och informationskunnighet i samhället

Informationsfilm Medie-och informationskunnighet | MIK 2022

Filmade föredrag om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap

 

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer