Ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen beslutade 2021 om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för alla barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland. I uppdraget ingick att öppna En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa samt att starta upp en regiongemensam utredningsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

I april 2021 beslutade regionstyrelsen om ett treårigt utvecklingsuppdrag, BUP tillgänglighetsuppdrag, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa. Målet innebär att vårdgarantin ska uppfyllas för första besök, utredning och behandling samt att kön ska vara omhändertagen. En viktig möjliggörare kommer vara att utveckla samverkan mellan de fem förvaltningarna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tillsammans med primärvården, för att gemensamt kunna säkerställa en god tillgänglighet. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.

Mer information om bakgrunden till uppdraget kan läsas i protokollsutdraget från regionstyrelsens möte där uppdraget diskuterades, tjänsteutlåtandet och slutrapporten som ligger till grund för uppdraget.

Ladda ner och läs protokollsutdraget från regionstyrelsens sammanträde 20 april 2021 här

Ladda ner och läs tjänsteutlåtandet här

Här finns slutrapporten som ligger till grund för uppdraget att öka tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa

Uppdragets fem arbetsströmmar

Arbetet omfattar följande fem arbetsströmmar:

  • En väg in, ett kontaktcenter för alla nya invånarkontakter gällande psykisk ohälsa och en remissportal för alla remisser ställda till BUP i regionen.
  • En regiongemensam utredningsenhet, som stöttar och avlastar alla fem BUP-förvaltningarna. 
  • Utveckling av arbetssätt, vilket inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutiner för distansarbete.
  • Uppföljning och planering av flöden, vilket inkluderar att utveckla uppföljningen av tillgänglighet på ett sätt som kan stödja det fortsatta utvecklingsarbetet samt följa upp remiss- och patientflödena som förändras i och med etableringen av En väg in och senare den regiongemensamma utredningsenheten.
  • Information och kommunikation kopplat till de övriga arbetsströmmarna till medarbetare inom BUP, vårdgrannar, samverkanspartners och invånare i regionen. Informations- och kommunikationsarbetet sker löpande under hela uppdraget.
Tidplan som visar hur VGR arbetar med tillgänglighet till vård av psykisk ohälsa

Genomförande av uppdraget

Utvecklingsarbetet leds av en regional projektgrupp med verksamhetschef/företrädare från de fem BUP-förvaltningarna och primärvården. Projektägare är Marie Carlsson, verksamhetschef för Neurologi/Psykiatri/Habilitering Barn på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För ”En väg in” finns en delprojektgrupp, som även den består av företrädare från samtliga BUP-förvaltningar samt primärvården. Från primärvården har företrädarna nominerats genom Primärvårdsrådet och PRIMÖR (föreningen för privata och övriga vårdgivare i Västra Götalandsregionen). Företrädarna arbetar vid vårdcentraler inom Närhälsan och privat regi, med och utan tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa (UPH). I dagsläget finns även en delprojektgrupp för arbetsströmmen ”Uppföljning och planering av flöden”. För övriga arbetsströmmar startas delprojektgrupper upp enligt behov.

Projektorganisationen för även dialog med flera berörda grupperingar, bland annat BUP Samordningsråd, RPO psykisk hälsa / Kunskapsstöd Psykisk hälsa, Samordningsråd barns hälsa, Samordningsråd primärvården, Dialogforum, PRIMÖR, Närhälsans förvaltningsledning inkl. Psykologirådet och Medicinska rådet, UPH-nätverket samt Vårdsamverkan Västra Götaland.

Genomförandet av uppdraget kommer att vara inriktat på att bidra till den långsiktiga utvecklingen av BUP och sker gradvis med kontinuerlig anpassning och utveckling utifrån lärdomar.

Kontakta oss

Frågor och kommentarer får gärna mejlas till envaginvgr@vgregion.se