Rapportering av tillgänglighet i specialistvården

I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 ingick krav på att SKR tillsammans med regionerna skulle utveckla och implementera en modell för utvecklad uppföljning av specialiserad vård, i enlighet med uppföljningen av primärvården. All offentligt finansierad vård ska kunna redovisa alla väntande och genomförda kontakter i den specialiserade vården, såsom besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder.

Den nya modellen för rapporteringen syftar till att ge en heltäckande bild av den specialiserade vårdens tillgänglighet.

Mer information från SKR om utökad uppföljning specialiserad vård se även SKR frågor och svar 

Information från SKR om väntetider i vården 

SKR har även ett Samarbetsrum som ni kan begära åtkomst till via VGR:s kontakt nedan. Väl där behöver ni välja Samarbetsrum ”Väntetider i vården” och därefter ”Filer”, ”Teknik”, ”Tillgänglighet Specialiserad Vård” för att hitta berörd dokumentation.

Kontakta oss vid frågor:

Malin Lönnbark malin.lonnbark@vgregion.se

Aktuellt

Ny tidplan för rapportering 2022. För vårdgivare som rapporterar direkt till SKR gäller befintlig tidplan under hela 2021.

Tidsplan

Frågor och svar

Fråga:

Ett beslut om aktivitet kan fattas hos det offentliga sjukhuset eller hos en privat vårdgivare. Vilket datum ska anges i ”Beslut om aktivitet”?

Svar:

Beslutet kan avse något av följande:

  • Första besök
  • Operation/åtgärd (här ingår neuropsykiatriska utredningar)
  • Undersökning
  • Återbesök

Datum för beslut ska ses ur patientens perspektiv. Om ett beslut om aktivitet tagits hos annan vårdgivare (tex offentligt sjukhus) så är det detta datum som ska anges. Om detta inte framgår, så ska remissdatum användas. Om inte heller remissdatum framgår så ska ankomstdatum för remiss användas.