Om HTA-centrum

Kvalitetssäkringsgruppen

Läs mer om vår kvalitetssäkringsgrupp, som har uppdraget att utgöra en rådgivande funktion gentemot HTA-centrum.

HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Enheten är en stödorganisation för arbete med HTA - Health Technology Assessment – i Västra Götalandsregionen. HTA-centrum ansvarar också för kvalitetssäkring av de HTA-projekt som genomförs i Västra Götalandsregionen.

Kvalitetssäkring av en HTA-rapport bygger på en tvärdisciplinär och tvärprofessionell granskning av en HTA-rapport, vid behov även granskning av den åberopade litteraturen. Detta arbete utförs av två individer som utses från en regional grupp av granskare.

HTA-projektet och granskarnas utlåtande redovisas för den regionala
HTA-kvalitetssäkringsgruppen. Ärendet diskuteras och HTA-rapporten med dess slutsatser och evidensläge revideras före publicering.