Definitioner

Begrepp Definitioner
Anslutningsresa Resa till och från närmaste hållplats/resecentrum för vidare resa med kollektivtrafik. 
Barn och ungdomar Barn och ungdomar till och med 19 år. Från och med dagen då en patient fyller 20 år räknas man som vuxen enligt regelverket i denna handbok.
Besöksresa Resa som rör besök hos sjukt barn inskrivet på sjukhus.
Egenavgift Den del av resekostnaden som patienten själv står för.
Egen bil När sjukresa företas med privat bil, egen eller annans.
Folkbokföringsadress Den adress som patienten har i folkbokföringsregistret vid tidpunkten för vårdtillfället.
Flyg Resa med reguljärflyg. Betraktas inte som kollektivtrafik i detta regelverk.
Följeslagare Person som utan att själv få vård följer med när patientens ålder eller hälsotillstånd motiverar detta. En följeslagare ska ha fyllt 16 år.
Förgävesresa När en vårdgivare avbokar eller ändrar en tid för besök och patienten har betalat för till exempel tågbiljetter ska vårdgivaren ersätta patienten. Betraktas inte som sjukresa.
Hemlandsting Det landsting/region där patienten vid vårdtillfällets inledning är folkbokförd.
Högkostnadsskydd I Västra Götalandsregionen finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska betala 2 000 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod. Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 12 månader framåt i tiden.
Kollektivtrafik Resa med buss, spårvagn, tåg eller båt.
Korttidsboende, -plats Boende utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg.
Medresenär En person som följer med patienten som sällskap.
Ny medicinsk bedömning Om en patient har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom kan patienten få en ny medicinsk bedömning inom eller utom hemlandstinget.
Permission Överenskommelse mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal om att patienten lämnar vårdenheten för viss tid under vårdtillfället.
Permissionsresa Resa i samband med permission. Betraktas inte som en sjukresa.
Sjukresa En sjukresa är en resa från patientens folkbokföringsadress eller från en plats där ett akut vårdbehov uppstår till en offentligt finansierad vårdgivare.
Sjukresetaxi Taxi som är upphandlad för sjukresor som ändamål. Sjukresetaxi ska beställas av Kund- och resetjänst.
Specialistvårdsremiss Används vid remittering till specialistvård som inte finns inom den egna verksamheten eller för ny medicinsk bedömning.
Tillstånd/intyg sjukresetaxi - vårdgivare Tillstånd i form av ett intyg från en vårdgivare som har bedömt att patienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver åka sjukresetaxi.
Tillstånd/intyg sjukresetaxi -färdtjänsttillstånd Kommunalt färdtjänsttillstånd ger rätt till resa med sjukresetaxi. Tillstånd/intyg för sjukresetaxi behövs inte om färdtjänsttillstånd finns.
Vårdgivare Offentligt finansierade vårdgivare inom och utom Västra Götaland inklusive vårdgivare med avtal, vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Överflyttningsresa Överflyttning av patient inom den slutna vården, oavsett om resorna sker inom eller utom Västra Götaland. Betraktas inte som en sjukresa.