ePed -Läkemedelsinformation till patienter under 18 år

ePed är en nationell erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel. Här finns i nuläget ca 300 regionövergripande läkemedelsinstruktioner godkända för användning på alla enheter i VGR som behandlar barn och ungdomar. ePed ger stöd vid ordination, iordningställande och administrering

ePed-redaktionen är en regional verksamhet som tillhör Sjukhusapoteket VGR.

Kontakta ePed redaktionen
Välkommen med frågor till oss via vår funktionsbrevlåda, eped.vgr@vgregion.se

Exempel på frågeställningar och önskemål:

  • Information om ePed
  • Fel/oklar information om instruktionerna
  • Kompletteringar/uppdateringar av instruktioner
  • Läkemedelsrelaterade avvikelser där kompletterande information kan förhindra framtida incidenter
  • Önskemål om nya instruktioner
  • Önskemål om nya/uppdaterade rimlighetsgränser

Senast uppdaterad: 2018-10-01 08:57