Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) finns för att vården ska vara jämlik. Vi identifierar och uppmärksammar omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården. Det gör vi både genom strategiskt stöd och verksamhetsnära utvecklingsarbete.

Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla.

Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

""""

Riva hinder

Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet.

En bild på smärtkuben

Smärtkuben

Ett reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Aktuellt från KJV

  • Publicerad:
    Forte föreslår satsning på forskning om kvinnors hälsa

    Det finns stora kunskapsluckor kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Därför behövs en betydande forskningssatsning på området. Det är slutsatsen i rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar som Forte lämnat till regeringen, och som KJV bidragit till.

  • Publicerad:
    Nytt nätverk om hälsoundersökningar av asylsökande

    Sedan i våras finns ett nytt nätverk för de i primärvården som utför hälsoundersökningar av bland annat asylsökande. Varje termin bjuder nätverket in till en träff för fördjupad information på området och erfarenhetsutbyte.


Aktuella utbildningar