2.7 Redigera handlingstyper

Avsnittet går igenom hur deltagare med rollen ägare eller administratör kan ändra favorithandlingstyper som visas vid upprättandet av allmän handling.

Vid upprättande av allmän handling anges vilken Handlingstyp dokumentet är. I dialogrutan för upprättande av allmän handling visas en favorithandlingstyplista som visar de handlingstyper, från myndighetens dokumenthanteringsplan, som anses vara de vanligast förekommande på samarbetsytan.

Denna lista är förinställd utifrån vad myndigheten bestämde vid införandet av SOFIA. Favoritlistan uppdateras också per automatik om en handlingstyp avaktiveras eller tas bort från dokumenthanteringsplanen.

Deltagare med rollen ägare eller administratör på en samarbetsyta kan ändra favoritlistan. Observera att mycket god kännedom om myndighetens dokumenthanteringsplan krävs och vetskap om hur man identifierar handlingstyper i dokumenthanteringsplanen. Om du är osäker kontakta din myndighets arkivansvariga.

Lägga till en handlingstyp

 1. På aktuell samarbetsyta, via startsidan gå in på Administrera samarbetyta
 2. Klicka på handlingstyper
 3. Genom att peka på handlingstypen kan du se hela sökinformationen för handlingstypen.
 4. Sök fram handlingstyper och klicka på Lägg till
  administrera handlingstyper1.png
 5. Du kan även bläddra fram önskad handlingstyp, markera och välja.

  administrera handlingstyper2.png


 6. Under Valda handlingstyper kan du genom att klicka på Namnet få mer information. Det är även här du du tar bort handlingstyper.
administrera handlingstyper3.png

Lägga till en handlingstyp via Webbplatsinnehåll

 1. På aktuell samarbetsyta, klicka på kugghjulet och välj Webbplatsinnehåll.
 2. Välj Handlingstyper.
 3. Klicka på Nytt
 4. Ange namn på handlingstypen samt peka ut var i dokumenthanteringsplanen handlingstypen återfinns. 
 5. Klicka på OK och sedan på Spara. Nästa gång en handling upprättas kommer den nytillagda handlingstypen att vara valbar. Observera att den rubrik som angavs i listan över handlingstyper är det som visas i dialogrutan för Upprätta allmän handling

Ta bort en handlingstyp

 1. På aktuell samarbetsyta klicka på kugghjulet och välj Webbplatsinnehåll.
 2. Välj Handlingstyper.
 3. Markera den handlingstyp som ska tas bort.
 4. Klicka på knappen som antingen heter Ta bort eller Radera. Klicka OK i den bekräftelsedialog som visas. Den borttagna handlingstyper kommer inte längre visas i favorithandlingslistan men den är inte borttagen från dokumenthanteringsplanen.