3.15 Versionshistorik

Avsnittet går igenom grundläggande information om vad versionshistorik är samt skillnad på delversion och huvudversion.

På SOFIA samarbetsytor finns automatisk versionshantering. Programmet håller ordning på alla ändringar som görs i ett dokument. För varje gång en ändring sker i ett dokument räknas dokumentets version upp ett steg. Om dokumentet har version 0.1 och det sedan görs en ändring blir versionen 0.2. Detta kallas delversion. Max antal delversioner är 511, när man nått det måste man publicera till huvudversion se avsnitt Publicera till huvudversion.

När en handling upprättas eller publiceras till huvudversion får dokumentet automatiskt en huvudversion, till exempel 1.0. Görs förändringar antingen i själva dokumentet eller på dokumentets egenskaper (metadata) räknas en delversion upp, dokumentet skulle då få versionsnummer 1.1.

Observera att för upprättade handlingar behöver dokumentet bara upprättas igen om innehållet eller egenskaperna behöver arkiveras. Ändringar som bara påverkar dokumentet i samarbetsytan till exempel ändringar i kategorier som bara finns på samarbetsytan, innebär inte att dokumentet behöver upprättas igen.

Som standard sparas alla versioner av ett dokument fram till dess ett dokument gallras, oavsett om det är en huvudversion eller delversion.

Välj avsnitt ute till vänster för ytterligare funktioner som rör Versionshistorik.