Gemensamt om AT i Skaraborg

AT i Skaraborg (Skövde och Lidköping)


Allmänt

AT i Skaraborg är 18 månader fördelade på cirka 4 månader på internmedicin och cirka 4 månader på opererande specialiteter. En vecka anestesi och intensivvård och 3 veckor valbar placering, 3 månader inom psykiatrin (i Falköping) och 6 månader allmänmedicin på vårdcentral i Skaraborg.

Introduktion/utbildning
Du börjar din tjänstgöring med en schemalagd introduktionsvecka innehållande bl a akutkirugi, akutmedicin, A-HLR och introduktion till de olika placeringarna. Du kommer också bl a att få en försäkringsmedicinsk utbildning. För övrig internutbildning hänvisas till respektive klinikavsnitt.

AT-lotsar
En läkare antingen från primärvården eller sjukhuset och en leg. psykolog/psykoterapeut träffar regelbundet en grupp av AT-läkare under hela AT-perioden. Detta är en form av grupphandledning där man berör ämnen som din yrkesroll och den professionella utvecklingen, ledarskapet, relationer till andra befattningshavare, konsultation, kommunikation med patienter och anhöriga, etiska frågor, attityder m.m. Beteckningen AT-lots indikerar att det är frågan om något annat än vardaglig handledning, men ändå inte ett rent mentorskap där man ofta har ett "person-till-personförhållande".

Handledare
På varje klinik och vårdcentral finns en studierektor som ansvarar för utbildningsinnehållet i din AT-tjänstgöring. På alla kliniker och vårdcentraler får du dessutom en personlig handledare.

Utbildningspengar och dagar
Du får, när du börjar, tillgång till 20 000 kr att disponera under AT-tiden. Dessa pengar kan användas till t ex externa kurser, konferenser, AT-stämman och auskultation m.m. Kopplat till pengarna får du även 12 st utbildningsdagar. Du kan använda max fem utbildningsdagar/aktivitet.