Barn som bevittnat våld

Barn som har vuxit upp med våld i hemmet har nästan alltid hört, sett och förstått vad som sker. Våldet i hemmet blir en del av barnens livsmiljö. Utifrån detta utvecklar barn en mängd olika strategier för att hantera vardagen.

Barn som har upplevt våld i hemmet uppvisar sällan en gemensam symtombild. De kan uppvisa en mängd olika symtom som uppträder i en rad olika kombinationer, till exempel koncentrationssvårigheter, ilska, sömnsvårigheter, aptitlöshet, magont, huvudvärk och svårigheter i kompisrelationer.

Ett barn hör, ser, känner och reagerar oftast mycket starkt – blir rädd, argt, ledset och kränkt. Smärtan och tankarna kan finnas inuti barnet, utan att det syns utanpå.

Barn som lever i familjer där någon blir utsatt för våld eller själva blir utsatta för våld, upplever ett mycket skadligt våld. De utsätts ofta för upprepade traumatiska upplevelser av någon de borde känna tillit till, och som de också är beroende av, vilket påverkar anknyningen även för små spädbarn.

Förstärkt stöd för våldsutsatta barn

För att förstärka stödet och rättigheterna för barn som blir utsatta för våld, och bevittnar brott av och mot närstående personer, har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i Socialtjänstlagen och Brottsskadelagen.

För att lyfta fram det behov av stöd och hjälp som barn som själva blivit utsatta, och barn som bevittnar brott av och mot närstående personer, kan ha, samt för att förtydliga socialtjänstens ansvar för att tillgodose dessa barns behov har 5 kap. 11 § i Socialtjänstlagen ändrats så att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående vuxnen är offer för brott (brottsoffer).

Med barn som bevittnat våld eller andra övergrepp avses huvudsakligen att barnet har sett eller hört den brottsliga gärningen begås.

Följande står i Socialtjänstlagen:

"Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver."
(5 kap. 11 § SoL).

Regeringen anser att det finns ett starkt behov av att lyfta fram gruppen barn som bevittnar våld eller andra övergrepp som begås av eller mot närstående vuxna. Genom denna ändring förtydligas också socialtjänstens ansvar för dessa barn.

Barnets närstående kan vara antingen offer eller gärningsman. Även om ett barn bevittnar våld eller andra övergrepp som en närstående vuxen utsätter ett annat barn för omfattas det av bestämmelsen.

Rapporter

Socialstyrelsen har utarbetat en rapport om barn som bevittnat våld: När mamma blir slagen: att hjälpa barn som levt med våld i familjen (artikelnummer: 2005-131-9). I den finns exempel på olika insatser.

Socialstyrelsen har även publicerat en handbok, Barn och unga i socialtjänsten, som handlar om att utreda, planera och följa upp beslutade insatser (artikelnummer: 2006-101-6).