Om våld

Här hittar du allmän information om våld samt definitioner på våld i nära relationer.

FN:s definition av våld mot kvinnor

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993).

Andra definitioner av våld

Fysiskt våld: Handlingar som påverkar andra genom att tillfoga smärta, skada, skrämma eller kränka.

Psykiskt våld: Handlingar som får motparten att känna sig kränkt, förringad, otrygg eller underordnad.

Sexuellt våld: Maktbruk som är knutet till en annans sexualitet och tar formen av trakasserier, skrämsel, tvång, våldtäkt eller sexuell tortyr.

Materiellt våld: Skrämmer och styr andra genom att slå sönder fysiska föremål.

Övriga former av våld

 • Isolering – avskärmas från vänner och familj.
 • Ekonomin kontrolleras. 
 • Tvingas till att stjäla eller ljuga.
 • Hot mot barn och djur.

Reaktioner som kan tyda på våld

Fysiska: magproblem, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg- eller nacksmärtor, utmattning

Känslomässiga: sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, kontrollförlust, isolerings­känsla, rädsla för fortsatt våld, förstumning, vanmakt, hjälplöshet, hopplöshet eller kraftlöshet, förtvivlan, andliga tvivel

Relationsmässiga: tillitsförlust, ändringar i sexuell aktivitet, generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ensamhetskänsla

Intellektuella: minnesstörningar, förvirring, störd tidsuppfattning, koncentrations­svårigheter, svårt att fatta beslut, självmordstankar, händelsen spelas upp inom en gång på gång, minnesblixtrar

Beteendemässiga: drogmissbruk, isolering, irritabilitet/otålighet, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, splittra dagliga aktiviteter, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat

”Varför går hon inte?” 

Att en våldsutsatt person inte lämnar förhållandet, kan ha flera olika orsaker. Till exempel följande:

 • Rädsla för fortsatt våld eller att våldet ska förvärras.
 • Ekonomiskt bunden.
 • Svårigheter att skaffa egen bostad.
 • Religiösa/kulturella värderingar.
 • Viktigt för barnen att familjen är samlad.
 • Har gemensam vårdnad om barnen.
 • Handlingsförlamad på gund av psykisk stress.
 • Kvinnan tror inte mannen klarar sig utan henne.
 • Beroende av mannen, på grund av sjukdom eller funktionshinder.
 • Har fortfarande starka känslor för mannen och förhoppningar om att våldet ska sluta.
 • Saknar stöd från omgivningen.