Handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna

I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar (KKN) för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige.

I Västra Götaland arbetar i dag ca 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring.

Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Regionutvecklingsnämnd har beslutat om ett gemensamt handlingsprogram för utveckling av de kulturella och kreativa näringar 2014-2016.

Det är en styrka och förutsättning att handlingsprogrammet är gemensamt för nämnderna. Utveckling inom de kulturella och kreativa näringarna kräver insatser både inom kultur- och näringspolitik och samordning och tydlighet mellan dessa två politikområden är en nyckel till framgång.

För företagare inom kulturella och kreativa näringar

Aktiviteter och projekt inom handlingsprogrammet som är eller kommer att vara direkt riktade till dig företagare inom KKN.

För aktörer inom affärsstödsystemen

Aktiviteter och projekt inom handlingsprogrammet som är eller kommer att vara direkt riktade till aktörer inom affärsstödsystemet i Västra Götaland.

Rapporter och dokumentation

Rapporter och dokumentation som berör KKN området. Både sådant som ligger till grund för eller kommer fram i arbetet med handlingsprogrammet.


Kontaktpersoner:

Anders Persson, processledare regionutvecklingssekretariatet,
070-671 78 73,  

uiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5{5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m