Infrastruktur

Västsverige växer. För att människor och företag lätt ska nå varandra och ha ett utbyte med omvärlden behöver infrastrukturen utvecklas för att bättre knyta samman Västra Götaland; och öka närheten mellan olika delar av länet, grannregioner, övriga Sverige och andra länder.

Här behövs ständiga förbättringar främst inom väg- och järnvägsnät, samt inom sjöfart och luftfart. 

VGR driver och stöder utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det gör vi inom vårt uppdrag för att effektivisera infrastrukturen, främja grönare transportval, och genom våra insatser för att skapa god tillgänglighet för arbete, företagande, studier och fritid i hela Västra Götaland.  

Vi arbetar för ett väl fungerande gods- och persontransportnät, ökad tillgänglighet och ett sammanhängande hållbart transportsystem. 

Västsvenska paketet

Västsvenska paketet ska bidra till ett starkt och attraktivt Västsverige och innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

Knyta samman Västra Götaland

Läs mer om vårt program för att Knyta samman Västra Götaland , en del av Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Bredband

En robust och väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för digitaliseringen och för att det moderna samhället ska fungera.

Solceller sedda ovanifrån på tak

Klimat

Klimatomställningen drivs i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland, främst genom Klimat 2030 och med stöd av ett forskarråd och ett Industriråd. VGR har tagit fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.

Kollektivtrafik

Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära samverkan med kommunerna i Västra Götaland.

Fyra personer fikar utomhus med sina cyklar uppställda i gruset, framför en äldre röd tegelbyggnad

Platsutveckling

Platsutveckling är en process för att stärka den plats man bor eller verkar på. Det lyckas bäst där föreningsliv, näringsliv och kommun delar samma målbild och bidrar med sin kompetens och resurser i ett långsiktigt och organiserat samarbete.