Kompetens

En av samhällets utmaningar är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. VGR verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

Vi som regionalt utvecklingsansvariga skall fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, samt göra bedömningar av regionens kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. 

Läs mer om vårt uppdrag i nationell processer: 
Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning - Skolverket

Områdesanalyser och regional efterfrågan - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Kompetensråd

I varje delregion (Fyrbodal, Göteborgsregionen, Boråsregionen och Skaraborg) finns ett delregionalt kompetensråd som är ett aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning.

Bygga kompetens

Läs mer om vårt program för att bygga kompetens, en del av Regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Öka inkluderingen

Läs mer om vårt program för att öka inkluderingen, en del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Näringsliv

Entreprenörskap​, etablering, företagsstöd, platsutveckling.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.