Styrkeområden

Delar av näringslivet och relaterad forskning utmärker sig på flera positiva sätt, och bildar fem områden eller styrkeområden av särskilt stor betydelse för Västra Götalands konkurrenskraft och kapacitet till omställning.

Styrkeområdena karaktäriseras av:

 • starka specialiseringar i näringslivet och stora bidrag till den regionala ekonomin.
 • hög kunskaps- och innovationshöjd
 • tydliga specialiseringar och profileringar inom akademin
 • betydande ”inbäddning” i den regionala ekonomin och kunskapsbasen, det vill säga att specialiseringen påverkar utbildningssystemet, kompetenser, ekonomi, boende, företagsstruktur och tjänstesektorer
 • stor potential att bidra till omställning och hållbar utveckling.

Program Stärka innovationskraften 2022-2025 (pdf)

Hållbar industri

Utvecklingen av en hållbar industri innebär att tillverkningen och
användningen av produkterna kan ske med låg miljöpåverkan och där
insatsråvaror och material används i cirkulära flöden. Design som sparar resurser och aktiva val av insatsråvara är nödvändigt för hållbara produkter. Västra Götaland är industriintensivt och den regionala ekonomin har en tydlig industriell bas med starkt import- och exportberoende. 

 • Fordon- kemi- och läkemedelsindustri  
 • 50 000 sysselsatta
 • 70 miljarder förädlingsvärde

Relaterade sidor: 
Hållbar industri

Hälsa och life science

I life science-sektorn ingår forskning, högre utbildning och innovation, samt utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar. Även prevention, implementering och uppföljning är viktiga dimensioner i life science-området. Läkemedelsindustrin är starkt specialiserad i Västra Götaland. Läkemedel-, kemi och petroleumindustrin investerar mer i Västra Götaland än i övriga Sverige.

 • 646 life science bolag
 • 10 miljardbolag
 • > 10 000 sysselsatta 
 • > 113 miljarder omsättning

Relaterade sidor: 
Life Science

Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi

Området livsmedel, biobaserade material och förnybar energi samlar ett stort antal branscher och akademiska inriktningar med fokus på innovationer med basen i brukandet av jord, skog, sjöar och hav. Lantbruket, skogsbruket, de biomarina näringarna och energisektorn utgör det första produktionssteget i flera regionala, nationella och internationella värdekedjor.

Relaterade sidor: 
Livsmedel
Förnybar elproduktion
Maritima näringar
Skog

Framtidens mobilitet

Framtidens mobilitet innefattar transporter av både personer och gods. Området fokuserar på behoven, teknikutvecklingen och spridningen i samhället av energieffektiva fordon, smarta, säkra och uppkopplade transporter samt flexibla transportsystem. Utveckling av avancerad teknik, effektiv resursanvändning och implementering av ny infrastruktur är nödvändigt för att skapa attraktiva, tillgängliga samt miljömässigt hållbara transporter i städer, tätorter och landsbygd.

Relaterade sidor: 
Framtidens mobilitet
Innovation och mobilitet, Västtrafik

Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar

Besöksnäringen samt de kulturella och kreativa näringarna (KKN) stärker Västra Götalands attraktionskraft och förmåga till förnyelse. Området fokuserar på utvecklingen av hållbara destinationer, nyskapande design och gestaltning, samt utveckling och produktion av bland annat spel, film och digitala upplevelsetjänster.

 • 40 000 personer sysselsatta i besöksnäringen
 • 16 000 företag
 • Totalt är 25 000 personer sysselsatta i knappt 21 000 KKN-företag
 • Textil, mode, interiör och design

Relaterade sidor:
Besöksnäring
Kulturella och kreativa näringar

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.