Innovation

Västra Götaland rankas som en av de främsta innovationsregionerna i Europa. Här finns framgångsrika forskningsmiljöer, huvudkontor för Sveriges samlade industrisektor och samt fem nationella lärosäten. Med många globala och kunskapsintensiva företag på plats skapas inte bara en grogrund för innovation utan också entreprenörskap.

Ökade krav på hållbarhet samt utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens innebär behov av ny kunskap och nya kompetenser. Genom nya lösningar, arbetssätt och samverkansformer skyndar VGR på utvecklingen inom områden där förändringstakten behöver öka.

Innovationsmiljöer - test/demo

Innovationsmiljöer är fysiska miljöer där entreprenörer, företag, akademi och offentliga aktörer samverkar kring idéer och lösningar som ökar takten i omställningen. Dessa miljöer möjliggör ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Stärkt innovationskraft

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Exempel på satsningar

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Näringsliv

Entreprenörskap​, etablering, företagsstöd, platsutveckling.

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Solceller sedda ovanifrån på tak

Klimat

Klimatomställningen drivs i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland, främst genom Klimat 2030 och med stöd av ett forskarråd och ett Industriråd. VGR har tagit fram en koldioxidbudget för Västra Götaland.