Angelägen konferens för ökad medie- och informationskunnighet

Den 26-27 oktober arrangerar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet en nationell konferens om medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap. Då samlar vi Sveriges framstående forskare, engagerade politiker och myndighetsföreträdare tillsammans med de som jobbar med medie- och informationskunnighetsfrågor ute i verksamhet, för att gemensamt flytta fram positionerna.

Idag behöver såväl unga som gamla navigera i en värld som har blivit allt svårare att överblicka och genomskåda. Ett förändrat medielandskap med nya produktionsvillkor och konsumtionsmönster har ytterligare förstärkt behovet av kunskap och nya förhållningssätt. Med aktuella skeenden i omvärlden – pandemi, krig, beslut om Nato-anslutning och snart ett val –aktualiseras än fler utmaningar som desinformation, censur och propaganda. Mot denna bakgrund framstår relevansen för begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) allt tydligare.

– Det finns goda skäl att lägga in en högre växel med tanke på utvecklingen i samhället som gör att frågan är brådskande ur ett demokratiperspektiv, säger UNESCO-professor Ulla Carlsson, som är en av initiativtagarna till konferensen. 

Ulla Carlsson, UNESCO-professor. Foto: Johan Wingborg.

Utgångspunkten för konferensen är att ett inkluderande demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade och reflekterande medborgare. MIK är en nyckelresurs, vilket både EU och den svenska regeringen har fastställt.

Även Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd, menar att frågor om medie- och informationskunnighet är allt viktigare att belysa just nu och att det är en anledning till att Västra Götalandsregionen samarrangerar denna MIK-konferens.

– Vi har länge arbetat med MIK-frågorna i vår region men ser nu att en större samverkan krävs för att utveckla och stabilisera den demokratiska struktur som vårt samhälle vilar på, säger han.

Efterlyser ökad samverkan

Eftersom det fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området är det nu angeläget att agera kraftfullt. För att nå målet om ökad medie- och informationskunnighet i samhället krävs det mer samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Särskilt angeläget är att stimulera ett ömsesidigt utbyte mellan nationell, regional och lokal nivå. Vi vill från Västra Götalandsregionen gå i täten för att få till stånd en mer aktiv samverkan på flera nivåer.

– Som region vill vi samarbeta både med lokala och kommunala verksamheter och aktörer men också med myndigheter, lärosäten och civilsamhället i stort. Tillsammans kan vi göra skillnad och flytta fram positionerna! Säger Conny Brännberg.

Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Foto: VGR. 

Ytterligare ett initiativ som Västra Götalandsregionen tagit för en ökad nationell struktur för MIK-frågor är att starta ett interregionalt MIK-nätverk. Nätverket ska skapa en tydligare samverkansyta för verksamheter som arbetar med medie- och informationskunnighet. Det möjliggör också en överblick över MIK-arbetet i hela Sverige vilket ger en skarpare omvärldsanalys totalt sett. Tanken är också att regionerna via nätverket får en gemensam röst i nationella och övergripande sammanhang där MIK diskuteras och utvecklas. Det nya nätverket har sitt första möte i anslutning till den nationella MIK-konferensen i oktober.

Om konferensen

Till konferensen har vi bjudit in de främsta företrädarna från forskningsvärlden, myndigheter, och civilsamhället där alla bidrar med olika perspektiv på MIK-området, för att belysa och problematisera. Några programpunkter i urval är: Samtidens MIK-paradoxer, Kunskap och demokrati, MIK i Sverige, Den rörliga kunskapsbilden, Dagens medie- och kommunikationsvanor, Varför är MIK viktigt när demokratin hotas? Vad har MIK för plats i utbildning?

Konferensdeltagarna kommer att få ta del av aktuella projekt, kartläggningar och forskning om medie- och informationskunnighet. De kommer också att få internationella perspektiv, bland annat från UNESCO MIL Week som pågår samtidigt i Nigeria.

Organisationer som medverkar på konferensen är bland andra Svenska Unescorådet, universiteten i Göteborg, Uppsala, Umeå och Stockholm, The London School of Economics and Political Science, Högskolan i Borås, Sveriges forskningsinstitut RISE, Statens Medieråd, Plattform Produktion, Backatorpsskolan, Filminstitutet, Facebook, Myndigheten för press, tv och radio.

När? Var? Hur?

Konferensen ges 26–27 oktober 2022 på Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, i Göteborg.

Till den fysiska konferensen bjuder vi in särskilt berörda aktörer såsom politiker och chefer samt strateger inom myndigheter med MIK-relaterade uppdrag samt forskare och praktiker som jobbar med medie- och informationskunnighet. Inbjudningarna skickas ut från oss till dessa aktörer. 

Konferensens första dag, 26 oktober, kommer att livesändas och alla som är intresserade av eller arbetar med MIK-frågor kommer att kunna ta del av den via sändningen.
Plattform och länk till sändningen publiceras under hösten. Save the date!

Gå till konferensens hemsida

Kontakt

För frågor om konferensen kontakta:

pia-marie.wehrling@vgregion.se
karolina.westling@kultvet.gu.se