Regionalt utvecklingsstöd kultur – barn och unga

Under 2021 finns det, inom ramen för det regionala arrangörsstödet, särskilda medel avsatta för att främja barn-och ungdomskultur. Genom stödet, som kan sökas av regionens kommuner, vill vi främja initiativ och utvecklingsidéer med utgångspunkt i kommunernas egna behov i ett barnrättsarbete.

Alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av stödet. Vi har 150 000 att fördela. Vi ser gärna att flera kommuner får möjlighet att genomföra sina idéer så därför ber vi om genomtänkta och rimliga summor i ansökningarna.

Sista ansökningsdag är 14 mars 2021
Besked meddelas 2 april 2021   

Ansök här

Prioriterade områden

Tema för utlysningen ligger i linje med Barnkonventionen och artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad och riktar sig mot utvecklingsarbete för att öka barn och ungas möjlighet till inflytande och påverkan.

Hur går det till?

Identifiera behov

Om din kommun har identifierat ett behov eller utvecklingsmål inom ovanstående område och ni har tankar och idéer kring något ni vill genomföra kan ni ta kontakt med någon av konsulenterna nedan. Vi är gärna med och utvecklar idéer tillsammans med er. 

Ansökan

I nästa steg fyller ni i en blankett som innehåller en beskrivning av vad ni vill göra och varför. Skriv också en kort redogörelse för det planerade arbetet med tidsplan, en beskrivning av målgruppen, förväntade resultat av arbetet och hur utvecklingsarbetet kan få en fortsättning i ordinarie verksamhet. Beskriv slutligen vilket stöd som behövs i form av finansiering och kompetens. Använd blanketten längre ner på sidan.

Beslut om stöd

Beslutet fattas av ansvarig chef på Förvaltningen för kulturutveckling efter beredning av konsulenterna. Besked om beslut lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag. Ett samarbetsavtal tecknas därefter som beskriver parternas insatser i arbetet och den tilldelade summan. 

Genomförande

Från kommunen krävs en egen insats i form av personaltid för att genomföra och följa upp arbetet. Förvaltningen för kulturutveckling finansierar stödet genom det regionala arrangörsstödet.
Beroende på projektets inriktning bidrar vi dessutom med konsulentstöd före, under samt efter genomförandet.

Vi önskar att de erfarenheter och det lärande som sker i de kommuner som får stödet sprids till övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. För att stödja det gemensamma lärandet organiserar vi därför årligen ett tillfälle där de kommuner som haft utvecklingsstöd redovisar sina erfarenheter och lärdomar efter genomförda aktiviteter och projekt.

Urvalskriterier

När vi bedömer ansökningarna har vi dessa kriterier som utgångspunkt:

  • Projektet handlar verkligen om inflytande och delaktighet för barn och unga (0–18 år) inom kulturfältet
  • Kommunen gör ansökan. Samarbeten med civilsamhälle och föreningar osv. går bra.
  • Barn och unga involveras konkret i projektet. T.ex. godkänner vi inte en utbildning för vuxna OM barn och ungas delaktighet.
  • Tänk in perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.

Vi tar hänsyn till att förekomsten av Covid-19 utgör särskilda skäl och har stor förståelse för att eventuella förändringar och anpassningar i sökta projekt kan bli nödvändiga under året.

Frågor? Kontakta någon av oss:

Bo Ekberg

Receptionist

Telefonnummer

Kontor: 0521 - 60062

Jonna Börjesson

Konsulent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer