Verksamhetsstöd

Ansökan

Ansökan för 2024–2025 har stängt. Beslut togs av kulturnämnden i oktober 2023.

Lista över alla som har beviljats verksamhetsstöd från VGR. 

Observera att kulturnämnden har nya allmänna villkor, bland annat för när medlen måste rekvireras. Läs allmänna villkor här.

Observera att utlysningsfrekvensen förändras från och med 2023. Läs mer i vår nyhet om förändringen. 

Kulturnämnden utlyser verksamhetsstöd för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva långsiktig basverksamhet i Västra Götaland. Stödet omfattar ordinarie verksamhet.

Syftet med stödet är att stötta den kulturella infrastrukturen i Västra Götaland. 

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck. 

Verksamhetsstöd avser bidrag för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter. Stödet riktas till organisationer som bedriver en eller flera av följande verksamheter: 

 • Arrangörsverksamhet – arrangerar kulturutbud/kulturarrangemang för allmänheten (exempelvis utställningsarrangörer, scenkonstarrangör, arrangörsföreningar inom olika kulturuttryck eller liknande)
 • Producerande verksamhet – yrkesverksamma som producerar kultur som riktar sig till allmänheten (exempelvis fria grupper, konstnärskollektiv eller liknande)
 • Resurs- och stödstrukturer – resurs för andra (exempelvis centrumbildningar, lokalhållande organisationer, kollektivverkstäder eller liknande)

Utlysningsperioder kommande år

Observera att utlysningsfrekvensen förändras från och med i år. Läs mer i vår nyhet om förändringen. 

Under en övergångsperiod ser utlysningarna ut så här: 

 • 2023: Stöden utlyses för en tvåårsperiod, 2024–2025. Alla kan söka.
 • 2024: Ingen utlysning. De som redan har stöd för 2022–2024 kan ansöka om förlängning för 2025.
 • 2025: Stöden utlyses för en treårsperiod, 2026–2028. Alla kan söka.
 • Nästa utlysning görs 2028 för nästa treårsperiod. Alla kan söka. 

Beslut

Kulturnämnden beslutar om verksamhetsstöd 2024–2025 under hösten 2023.

Organisationer som beviljas verksamhetsstöd erhåller beviljad summa årligen under stödperioden under förutsättning att medel avsätts inom kulturnämndens årliga detaljbudget. Beslutet gäller under förutsättning att kulturnämndens allmänna villkor uppfylls. För att beviljas stöd måste organisationen ha varit verksam i minst tre år.

Kriterier för verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer som har sitt säte och/eller sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götaland.

Verksamhetsstöd kan sökas av:

 • Ideella föreningar
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
 • Ekonomiska föreningar (efter särskild prövning*)
 • Stiftelser (efter särskild prövning*)
 • Kommunala bolag och förvaltningar (efter särskild prövning*)

Verksamhetsstöd kan inte sökas av:

 • Aktiebolag utan vinstutdelningsbegränsning
 • Handelsbolag
 • Enskild firma
 • Privatperson
 • Organisationer med långsiktigt uppdrag (LSU) eller uppdragsbaserat verksamhetsstöd (UVS) från kulturnämnden
 • Ekonomiska föreningar och stiftelser måste ha stadgar som intygar att vinst inte delas ut till medlemmar.
 • Kommuner beviljas verksamhetsstöd endast i undantagsfall eftersom stödet framför allt syftar till att öka det fria kulturlivets kapaciteter.

Bedömningsgrunder

Västra Götalands kulturstrategi utgör grunden för den samlade bedömningen av ansökningarna. I bedömningen ingår kriterierna nedan. I handläggningen görs också en sammanvägd bedömning av konst- och kulturinriktning, målgrupper och geografisk hemvist. 

Bedömningen grundar sig i följande egenskaper:

Kvalitet och nyskapande - exempelvis professionalitet, originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet

Regional relevans och samarbetsförmåga - exempelvis innehåll, metoder, regional geografisk upptagning och/eller spridning

Social relevans och delaktighet – exempelvis verksamhet som involverar invånare och skapar synergi med andra verksamheter på platsen och/eller i samhället 

Medfinansiering – från annan part eller parter, exempelvis lokala stöd, andra stöd eller medlemsavgifter, biljettintäkter eller nedlagd tid på egna insatser.

Ekonomisk balans och kapacitet för genomförande - organisationens förutsättningar att bedriva verksamheten som avses i ansökan

Läs mer

FAQ om verksamhetsstöd 2024-2026

Beviljade verksamheter, lista

Karolina von Mentzer

Regionutvecklare

Telefonnummer