SRHR hos personer med erfarenhet av migration, med fokus på ensamkommande

Mycket talar för att unga personer och personer med erfarenhet av migration har sämre sexuell och reproduktiv hälsa och svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Samtidigt är kunskapsunderlaget bristfälligt, i synnerhet när det gäller ensamkommande flickor och unga kvinnor.

Detta forskningsprojekts övergripande syfte är därför att undersöka den sexuella och reproduktiva hälsan bland kvinnliga migranter i Sverige, hur den förhåller sig till SRHR som en del av rätten till hälsa, samt hur hälsan påverkas över tid.

Avhandlingen har ett livscykelperspektiv och fokuserar i stor utsträckning på situationen för ensamkommande ungdomar och unga vuxna som identifierar sig som kvinnor, samt på vuxna papperslösa kvinnor som är gravida eller nyligen fött barn.

Specifikt kommer följande att studeras:

  • Ensamkommande flickors/unga kvinnors och papperslösas förutsättningar till SRHR.
  • Förändringar i upplevelsen av behov av SRHR över tid, relaterat till såväl övergången från ungdom till ung vuxen som till övergången från olika kulturella kontexter avseende synen på SRHR.
  • Ensamkommande flickors vårdutnyttjande i relation till SRHR.

Projektet drivs i samarbete med institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.
Doktorand: My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"The need for trust and safety inducing encounters: a qualitative exploration of women’s experiences of seeking perinatal care when living as undocumented migrants in Sweden", BMC Pregnancy and Childbirth