Nyheter

Nyhetsbrev december 2023

Nov 2023: Studie av implementeringen av PALS i Ulricehamn

Psykolog Karin Berg har inom ramen för sin psykologspecialisering genomfört en studie av implementeringen av skolmodellen PALS i Ulricehamn, i samarbete med Utvecklingscentrum. Resultat och slutsatser från studien ”Implementering av skolmodellen PALS: en fokusgruppstudie av underlättande och hindrande faktorer”, har genererat ny kunskap av värde för oss på Utvecklingscentrum och för kommuner och skolor som är intresserade av att implementera PALS. Ta del av Karins specialistarbete genom att klicka in på länken nedan. Har du frågor och vill komma i kontakt kan du mejla henne på: karin.berg2@alingsas.se.

Länk till studien

 

Vetenskapliga utvärderingen av de utökade hembesöken i Göteborg är klar, sept 2023

Sedan fyra år tillbaka har Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa varit en del av implementeringen av de Utökade hembesöken i ett antal prioriterade områden i Göteborg. Satsningen, som pågått sedan 2019, innebär att barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrastödjare tillsammans genomför extra hembesök hos alla förstagångsföräldrar i de utvalda områdena. Som en del i satsningen har också en vetenskaplig utvärdering genomförts av forskarna Lisbeth Lindahl från FoU i Väst GR och Elin Alfredsson från Göteborgs universitet. I samband med att den vetenskapliga utvärderingen blev klar utgick även ett pressmeddelande samt en artikel i VGR fokus. 

Rapporten: Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg, Göteborgsregionen GR

Pressmeddelande: Fler hembesök hos förstagångsföräldrar en investering för framtiden

Artikel i VGR fokus

Nyhetsbrev juni 2023

Rapport Skolmodellen PALS 2012-2022

I januari 2023 släppte Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa en rapport som beskriver arbetet, under tio år, med implementeringen av Skolmodellen PALS 2012-2022. 

Ladda ner "Rapport Skolmodellen PALS - En beskrivning av ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolor i Västra Götalandsregionen 2012-2022".

Nyhetsbrev december 2022

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa. 

Nyhetsbrev juni 2022

210304 Kortrapport - Mellan evidens och reflektion

Jennie Ryding, doktorand inom den Barn- & Ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst (BUV), vars avhandlingsarbete Utvecklingscentrum samfinansierat, har nu sammanfattat sin avhandling i en kortare rapport! Läs om hur socialarbetare, med eller utan utbildning i föräldrastödsmodellen Family Check-up (FCU), som deltog i fokusgruppstudier, ser på användning av reflektion i sitt arbete och reflektionens betydelse.

Jennie Ryding nydisputerad 25 september 2020

Jennie Ryding på Högskolan Väst, har studerat socialarbetares förståelse och användning av reflektion, samt reflektionens roll i professionellt lärande och kunskapsutveckling. Utvecklingscentrum har medfinansierat Jennies doktorandtjänst. Den 25 september försvarade hon sin avhandling och är numera nydisputerad. Jennie kommer att vara på Utvecklingscentrum ytterligare en tid för att omsätta forskarfynden i praktiken. 

Läs mer om Jennies arbete här

 

Sept 2020 Brottsförebyggande arbete

Förra veckan har Utvecklingscentrum medverkat i ett möte om våra erfarenheter av samordnat brottsförebyggande arbete riktat till barn och unga. Initiativtagare var Socialstyrelsen och Skolverket som bjöd in aktörer från Region, Grundskoleförvaltning och Göteborg Stad. Ett spännande möte med många fina exempel på bra arbete som bedrivs i våra olika verksamheter och där vi fick möjlighet att prata om Family Check-up, PALS och Utökade hembesök.
För att nå så många familjer som möjligt med tidigt, förebyggande föräldrastöd utvecklar vi på utvecklingscentrum en modell som heter Positivt familjestöd (PFS), där Family Check-up implementeras inom PALS-skolor. Forskning visar att PFS förebygger riskfaktorer för brottslighet, såsom utagerande beteende och drog- och alkoholmissbruk.
Läs mer:

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Nu har skolorna startat för hösten, och vi ser fram emot att fortsätta implementera skolmodellen PALS på grundskolor ute i regionen.
I våras kom Folkhälsomyndigheten ut med en vetenskaplig analys som visar på skolans möjlighet att bidra till att minska psykiska problem bland barn. Kartläggningen ger inte svar på frågan om hur skolan kan gå tillväga, men visar däremot på att ett gott stöd från skolans personal skyddar. Här kan skolmodellen PALS fylla en viktig funktion.

Reportageinslag: Fler hembesök för en god start i livet

Temat på den Digitala jämlikhetskonferensen 3 juni 2020 var "Ju förr desto bättre - om främjande och förebyggande arbete". På länken nedan tar du del av reportaget om de Utökade hembesöken i Göteborg och om den vetenskapliga utvärderingen som är kopplad till satsningen.

 

Stöd till föräldrar i tider av Covid-19

Covid -19 har påverkat många familjers vanliga vardagsliv. Föräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap.
Flera viktiga aktörer för barns rättigheter och hälsa, bla WHO och Unicef, har sammanställt material med enkla tips.
Finns på svenska och många andra språk. Se länkarna nedan.

Länk till svensk översättning

Unicefs sida på engelska

Sida för åtkomst till många olika språk

Nyhetsbrev februari 2020

Nyhetsbrev december 2018

Nyhetsbrev juni 2018

Rapport om implementeringen av Family Check-Up i Göteborg

Vi har publicerat en rapport som både sammanfattar de första åren för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och redogör för vårt arbete med att implementera föräldrastödsmodellen Family Check-Up.

Ladda ner rapporten här:

Implementering av Family-Check-Up i Göteborg - en rapport om arbetet på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa