Family Check-up och Föräldraskap i vardagen

Family Check-up (FCU) är en modell för att kartlägga och bemöta styrkor och behovsområden i familjer med barn mellan två och sjutton år. Föräldraskap i Vardagen (FiV) är ett individuellt föräldraskapsstöd som efter genomförd FCU kan kopplas på vid behov och skräddarsy.

Det är inte alltid lätt att vara förälder, allra minst i en stressig vardag. De flesta föräldrar vill sitt barns bästa, men man kan hamna i negativa spiraler med tjat och konflikter. Därför är stöd till föräldrar viktigt, både under småbarnsåren och under tonåren. Family Check-up (FCU) och det efterföljande Föräldraskap i Vardagen (FiV), är ett sådant föräldrastöd. Det används idag i många olika verksamheter som arbetar med barn och deras familjer. 

Syftet med FCU och FiV är att möta upp varje familjs unika behov. Behoven kan handla om att minska konflikter och bråk i familjen, skapa fungerande vardagsrutiner, skapa ett bättre samarbete med skolan, sätta hälsosamma gränser eller hitta fler positiva stunder med familjen. 

I filmen nedan kan du lära dig mer om FCU och FiV. Där beskrivs i korta drag hur modellen ser ut och hur den kan hjälpa familjer. 

 

 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa utbildar verksamheter

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa erbjuder utbildning och stöd vid implementering av FCU och FiV, till verksamheter och kommuner som efterfrågar ett strukturerat sätt att arbeta med familjer. Att ge stöd vid implementering innebär till exempel att hjälpa verksamheten se över nödvändiga förutsättningar för att modellen ska kunna fungera som tänkt, skapa en styrgrupp som träffas regelbundet för att problemlösa hinder, och att förbereda uppföljning av det nya arbetssättet utifrån verksamhetens målsättning med implementeringen. Vi har erfarenhet av att implementera FCU och FiV inom olika verksamheter som socialtjänst, elevhälsa, familjecentral och verksamheter i hälso- och sjukvården.  

Modellen passar för verksamheter som: 

  • möter barn och familjer 
  • söker ett strukturerat arbetssätt 
  • efterfrågar ett effektivt kartläggningsinstrument 
  • vill fokusera på familjernas styrkor 
  • vill motivera familjerna till förändring 
  • vill underlätta matchning mellan insats och familj