Utökade hembesök Göteborg

Utökade hembesök Göteborg

Sedan 2018 samordnar Utvecklingscentrum implementeringen av Utökade hembesök Göteborg i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Bohuslän (VGR) samt Jämlik stad, Göteborgs stad.

Läs mer om de Utökade hembesöken i Göteborg

De utökade hembesöken är ett nytt sätt att arbeta som innebär att personal från barnhälsovården och den förebyggande socialtjänsten, tillsammans gör hembesök hos familjer som har fått sitt första barn, eller sitt första barn i Sverige. Modellen är utarbetad i Rinkeby och är i Göteborg en del av det familjecentrerade arbetssättet, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arbetet riktas mot områden i Göteborg prioriterade utifrån skillnader i socioekonomiska förutsättningar och med perspektivet om en sammanhållen och jämlik stad. I områden där det finns en högre andel invånare i socioekonomisk utsatthet exponeras små barn för vissa hälsorisker i större utsträckning än sina jämnåriga i mer resursstarka områden.

Hembesöken är en del av det ordinarie programmet för barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande arbete. En barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare skapar tillsammans möjligheten att prata om föräldrarnas frågor och ämnen som är ständigt aktuella i föräldraskapet, till exempel amning, mat, barnsäkerhet, infektioner samt relation och samspel. De utökade hembesöken omfattar sex besök under barnets första 15 månader.

Investering i program som stimulerar barns tidiga utveckling är ett effektivt sätt att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa. Programmets främsta syfte är att tidigt stärka föräldrar när de får sitt första barn. När föräldrar får en ökad tillit till sin föräldraförmåga skapas förutsättningar för barns möjlighet till en god start i livet. Det innebär bland annat god hälsa, en trygg och säker hemmiljö, lyhörd omvårdnad och optimal stimulansProgrammet syftar också till att öka familjers integration och delaktighet i samhället genom att tidigt visa på de generella hälsofrämjande erbjudanden som finns såsom öppen förskola, bibliotek och föräldragrupper. Genom utökade hembesök finns det också möjlighet att identifiera familjer i behov av extra stöd, och att erbjuda det i ett tidigt skede så att behoven inte växer och utgör hinder i föräldraskapet.


Vetenskaplig utvärdering av de utökade hembesöken Göteborg, sept 2023

Satsningen har följts upp av en vetenskaplig utvärdering gjort av forskarna Lisbeth Lindahl på FoU i Väst, GR och Elin Alfredsson, Göteborgs universitet. Denna utvärdering var klar i september 2023. 

Rapporten: Betydelser och effekter av utökade hembesök Göteborg, Göteborgsregionen GR

Pressmeddelande: Fler hembesök hos förstagångsföräldrar en investering för framtiden

Artikel i VGR fokus


Delrapport 4 - Maj 2022

I delrapport 4 beskrivs nuvarande status rörande i vilken utsträckning arbetet hittills har kunna implementeras med god kvalitet och i relation till programmets mål. Delrapport 4 är denna gång mer kortfattat och den vetenskapliga utvärderingen fokuserar på föräldrarnas upplevelse av hembesöken.

Delrapport 3 - April 2021

I delrapport 3 beskrivs nuvarande status rörande i vilken utsträckning arbetet hittills har kunna implementeras med god kvalitet och i relation till programmets mål. Denna rapport fokuserar också på att ställa detta i förhållande till att det samtidigt pågått en pandemi. Den vetenskapliga utvärderingen fokuserar i denna rapport på att presentera personalens perspektiv och tankar om satsningen.

Delrapport 2 - April 2020

I denna delrapport 2 beskrivs nuvarande status med fokus på i vilken utsträckning arbetet hittills har kunnat implementeras ute i verksamheterna med god kvalitet och i relation till programmets mål. Både föräldrarnas och personalens upplevelse såhär långt presenteras.

Delrapport 1 - Maj 2019

I denna rapport kan du läsa mer om hur arbetet med att bygga upp goda förutsättningar för utökade hembesök i Göteborg, utifrån kompetens, organisation och ledarskap och uppstarten av satsningen.

Film UH

Film om Utökade hembesök Göteborg, Okt 2020

I samband med beslut om fortsatt finansiering för satsningen 2021 med möjlig fortsättning även 2022 togs denna film fram. Den beskriver hembesöken och lyfter betydelsen av samarbetet mellan Barnhälsovårdssjuksköterskan och Föräldrastödjaren.